BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Aurelia (Politechnika Koszalińska)
Title
Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa
Asset-Backed Securities (ABS) as a Method of Company Refinancing
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 161-169, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Papiery dłużne, Przedsiębiorstwo, Źródła finansowania, Ryzyko kredytowe
Debt securities, Enterprises, Source of financing, Credit risk
Abstract
W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji należności z punktu widzenia przedsiębiorstwa, inicjatora tego procesu. Sekurytyzacja to technika refinansowania przedsiębiorstwa dokonywana w oparciu o jego aktywa. Metoda ta może być realizowana w formie tzw. sekurytyzacji tradycyjnej i sekurytyzacji syntetycznej. W artykule określono podstawowe cechy obu form sekurytyzacji i przedstawiono wpływ każdej z tych form refinansowania na rating przedsiębiorstwa. Przedstawiono również warunki jakie muszą spełniać aktywa poddane sekurytyzacji. Wskazano także spodziewane koszty takiego procesu refinansowania. W zakończeniu przedstawiono wady i zalety sekurytyzacji dla jej inicjatora. (abstrakt oryginalny)

This article presents a process of asset-backed securities of receivables , from the point of view of a company, the initiator of the process. Asset-backed securities is a method of the company refinancing based on the use of assets. It can be carried out in the traditional or synthetic form. The article defines both forms of refinancing and presents the influence of each of them on the company's rating. Conditions of assetbacked securities have been discussed as well as costs of such a process of refinancing. In conclusion advantages and disadvantages of true refinancing for the initiator have been presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janeta A, Strategie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych, praca doktorska,. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2008.
  2. B. Półtorak, Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, Wydawnictwo fachowe Cedetu, Warszawa 2005.
  3. Korzak M, Sekurytyzacja - regulacje w polskim systemie prawnym, "Rynek Terminowy", nr 3/2003,.
  4. Reksa Ł. Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt", luty 2004, s. 59 - 70.
  5. Zombirt J. Nowa Umowa Kapitałowa Ewolucja czy Rewolucja CEDEWU . PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. s. 167 - 190.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm., Rozdział 8.
  7. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Dz.U. 2004, nr 146 poz. 1546 z późn. zm.
  8. www. Coface-Gruppe.de (25.11.2007).
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu