BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Katarzyna (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena efektywności dofinansowania projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych
Effectiveness Valuation of Subsidization Investment Projects from Structural Funds
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 171-179, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Źródła finansowania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Projekty inwestycyjne
Structural funds, Source of financing, Enterprise management, Investment project
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem nierozerwalnie wiąże się z poszukiwaniem źródeł finansowania działalności gospodarczej. Dywersyfikacja źródeł finansowania polega na wykorzystaniu zarówno kapitałów własnych, jak i obcych. Wybór kapitału obcego wiąże się z poszukiwaniem efektywnych źródeł finansowania z punktu widzenia kosztów ich uzyskania. Możliwość dofinansowania inwestycji jest szansą dla przedsiębiorstw polskich. Daje im szansę rozwoju i perspektywę lepszego konkurowania na rynku europejskim. Procedura aplikacyjna jest jednak czasochłonna i wymaga dużych nakładów pracy. Każdy projekt powinien być szczegółowo przemyślany, również w oparciu o sytuację finansową przedsiębiorstwa. Wnioski i dokumenty wymagane jako załączniki mają obrazować sytuację przedsiębiorstwa i pomóc w ocenie możliwości sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie procedury ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorstwa na przykładzie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Artykuł ukazuje także sposoby analizy planowanych projektów inwestycyjnych w oparciu o koszty pozyskania dofinansowania. (abstrakt oryginalny)

The company management is inextricably connected with researching of financing sources of economic activity. Diversification of financing sources relies on using equity capital as well as loan capital. The choice of loan capital is related with researching of effective financing sources, taking into account the costs of their obtaining. The aim of this article is presentation of the applying procedure for subsidization by companies on the example of Sectorial Operational Program "Fishing and fish processing 2004-2006". The article shows also the way of analysis of planning investment projects based on the costs, which are connected with subsidization's obtaining. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa. Instrukcja użytkowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
  2. Przewodnik po funduszach strukturalnych dla przedsiębiorców oraz instytucji wspierających firmy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
  3. Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
  4. Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004- 2006". Uzupełnienie Programu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, Warszawa 2004.
  5. Szuszakiewicz A., Kłossowska A., Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze środków funduszy strukturalnych ustanowionych przez Unię Europejską, (w:) Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości. T. II, pod red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu