BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz międzynarodowych standardach rachunkowości
The Cost of Research and Development Works in a Balance Sheet Law as Well AS THE INTERNATIONAL ACCOUNTANCY Standards
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 181-194, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prawo bilansowe, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Wartości niematerialne
Balance law, Accounting, International Accounting Standards (IAS), Intangible asset
Note
streszcz., summ.
Abstract
W współczesnej gospodarce, kładącej nacisk na innowacyjność i zarządzanie wiedzą, nakłady na prace badawcze i rozwojowe są jednym z najistotniejszych elementów decydujących o rozwoju przedsiębiorstwa. Fakt ten motywuje przedsiębiorstwa do coraz szerszego angażowania się w działalność badawczą i rozwojową. Celem tej działalności jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowych lub poprawienie istniejących produktów czy technologii. Nakłady na tę działalność powinny być aktywowane i wykazywane w bilansie dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

In a nowadays economy, which emphasizes innovativeness and manages the knowledge, the outlays on research and development works are one of the most significant elements which determine the development of a company. This fact motivates companies to a wider engagement into research and development work. The aim of this work is mainly to improve the functioning of a company via creation of new and improvement of already existing products and technologies. The outlays for this type of business activities should be activated and set out in a balance sheet in order to clearly and fairly display the financial standing of a given unit. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hendriksen E. A., Van Breda M. F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Małkowska D., Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, ujęcie podatkowe i rachunkowe, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., T. 1, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Radawiecka E., Wartości niematerialne i prawne [w]: Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu