BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska), Wallis Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej
The Accountancy of Health Service Institution
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 213-220, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Usługi medyczne
Accounting, Health care institution, Medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakłady opieki zdrowotnej powołane są do świadczenia usług medycznych. Realizują więc nie tylko cele ekonomiczne ale także a może przede wszystkim cele społeczne. Wpływa to w istotny sposób na kształt prowadzonej przez nie rachunkowości. Dotyczy to przede wszystkim informacji, które generuje rachunkowość a które są potrzebne do zarządzania. Informacje medyczne mają wymiar ekonomiczny, który pozwala na dokonywanie porównań i analiz rentowności poszczególnych usług. Specyficzny jest rachunek kosztów, w którym dokonuje się wyceny tak trudno mierzalnych świadczeń zdrowotnych. To wszystko wpływa na stosowanie specyficznych rozwiązań w rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The health service institutions are founded in order to provide medical services. They carry out not only economical purposes but also and maybe above all social purposes. It influences considerably the shape of their accountancy. It concerns above all the information that is generated be accountancy and which is necessary for management. The medical information have economical meaning which allows to make comparisons and analyses of profitability of particular services. The cost account is specific, in which a pricing of medical services is made which is immensely difficult to measure. All these reasons affect the usage of specific medical service institutions accountancy solutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kulis I., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 1999.
  2. Lubicz M., Zarządzanie i rachunek kosztów a decyzje w opiece medycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 719, Wrocław 1996.
  3. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości wykład. T. I. Difin, Warszawa 2004.
  4. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  6. Zbroja A., Decyzyjny rachunek kosztów w szpitalu - konieczność czy alternatywa? W: Zarządzanie finansami placówek medycznych. IPIS, Warszawa 2001.
  7. Żyznowski T., Rachunkowość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Polskie Centrum Edukacji, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu