BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce
Ecological Farms as Element for Sustainability Development of Rural Areas in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 71-85, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój zrównoważony
Agriculture, Ecological agriculture, Arable farm, Sustainable agriculture, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że typowym przykładem jednostki gospodarczej, która działa zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i na rzecz umacniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, są gospodarstwa rolne o profilu ekologicznym. W tym celu wykorzystano analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz dane z badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Polski wśród gospodarzy w 2006 i 2011 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to prove that a typical example of companies, that operate in accordance to the objectives of the sustainable development and strengthen the sustainable development of rural areas are the farms with ecological profile. The research is supported by the analysis of a domestic and foreign literature as well as by data obtained from surveys carried out on Polish territory in years 2006 and 2011. . (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagieńska A., Kapitał ludzki jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wybrane aspekty społeczne, red. B. Kryk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 2. Brundtland G.H., Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 3. Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J., Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur, "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne" 2000, t. CX, red. A. Stasiak, PAN KPZK, SGGW.
 4. Kłodziński M., Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
 5. Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2008, nr 35/36.
 6. Kondratowicz-Pozorska J., Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw w Polsce, Wydawnictwo PTE, Szczecin 2013.
 7. Kuśmierz-Gozdalik U., Rolnictwo ekologiczne w UE i w Polsce, w: Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, red. B. Kutkowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2003, nr 980.
 8. Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014-2020 - najważniejsze zmiany, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 9. Perechuda K., Nawrocka E., Marketing relacji jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez gospodarstwo agroturystyczne, w: Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2006, nr 1118, t. 2.
 10. Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2014-2020, MRiRW, Warszawa 2011.
 11. Rizov M., Rural Development Under the European CAP: The Role of Diversity, "The Social Science Journal" 2005, nr 42.
 12. Runowski H., Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3.
 13. Runowski H., Produkcja ekologiczna - pojęcie, zasady, rozwój, w: Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, "Wieś Jutra" 2002.
 14. Runowski H., Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych, "Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju" 2002, R. X, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH - Katedra Agrobiznesu.
 15. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), MRiRW, Warszawa 2005.
 16. The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2011, FIBL, IFOAM, Bruksela 2012.
 17. Wilkin J., Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 4.
 18. Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu