BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olek Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka podatkowa gminy wobec przedsiębiorstw - podatek od nieruchomości
Tax Policy of Communes Towards to Companies - Property Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 195-204, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Polityka fiskalna, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Gmina, Podatki lokalne, Podatek od nieruchomości, Wspieranie przedsiębiorczości
Fiscal policy, Public finance, Local government, District, Local taxes, Property tax, Entrepreneurship support
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest analiza polityki podatkowej gminy wobec przedsiębiorstw, realizowanej za pomocą narzędzia budżetowego, jakim jest uprawnienie do obniżania stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień lub ulg podatkowych. W artykule przedstawiono podatek od nieruchomości jako instrument polityki dochodowej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywany w celu wspierania przedsiębiorczości. Przeanalizowano w tym celu wpływ wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjmowanych przez Radę Miasta Gorzowa oraz udzielanych ulg i zwolnień na wysokość wpływów z tytułu tegoż podatku w latach 2009-2013. Podobnie jak w przypadku większości gmin w Polsce, w Gorzowie w badanym okresie stawki podatkowe przyjmowane przez Radę Miasta były, poza 2013 r., niższe niż maksymalne stawki ustawowe. Fakt ten stanowi istotny element polityki wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Należy jednak pamiętać, iż aby osiągnąć rzeczywisty efekt zachęty dla przedsiębiorstw, obok niższych stawek podatkowych czy też wprowadzania ulg i zwolnień niezwykle istotnym faktem jest dostępność terenów inwestycyjnych, czy też, jak ma to miejsce w przypadku Gorzowa, zlokalizowanie w granicach miasta Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents use of property tax as a tool of income policy for local government units, used to support the growth of entrepreneurship. There is presented tax policy of municipalities towards enterprises, realised by using the budget tools such as lowering tax rates in the property tax and introduction of tax exemptions or tax reliefs. For this purpose there was analysed the infl uence of height of property tax rates adopted by the City Council of Gorzów and granted tax reliefs and tax exemptions, on the amount of revenues form property tax of that in 2009-2013. Like in the majority of municipalities in Poland in the considered period, also in Gorzów the tax rates adopted by the City Council were, with the exception of year 2013, lower than the maximum statutory rates. This fact is an important element of policy supporting the development of entrepreneurship. However it should be noticed, that in order to achieve real effect of encouragement for companies, beside lower tax rates or the introduction of tax reliefs and tax exemptions, extremely important factor is the availability of the investment areas, or as it is in the case of Gorzów, location of Special Economic Zone within borders of the city area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołębiowski G., Korolewska M. (2013), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
  2. Harasimowicz J. (1988), Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
  3. Kosikowski C. (2007), Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa.
  4. Kulicki J. (2010), Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, Analizy BAS nr 16(41) z 16.06.2010.
  5. Ostrowski K. (1970), Prawo finansowe. Zarys ogólny, PWN, Warszawa.
  6. Owsiak S. (2002), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
  7. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XI/158/2007 z dn. 23 maja 2007 r.
  8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2010, nr 95, poz. 613 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005, nr 179, poz. 1484.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu