BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nazaruk Bożena
Title
Identyfikacja odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim
Identification of Renewable Energy Sources in the podlaskie voivodeship
Source
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 1 (48), s. 197-202, tab.
Economics and Environment
Keyword
Odnawialne źródła energii, Biomasa, Inwestycje ekologiczne
Renewable energy sources, Biomass, Ecological investments
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Z analizy dostępnych danych i opracowań naukowych wynika, że w województwie podlaskim nie ma istotnie wpływających warunków do pozyskiwania energii wody, wiatru oraz energii geotermalnej. Wybór zasobów energii odnawialnej w regionie podlaskim sprowadza się zatem do wykorzystania biomasy, a zwłaszcza biomasy z terenów rolnych. Dobre warunki do chowu bydła mlecznego i mięsnego powodują, że jest sugerowana w województwie produkcja biogazu z odpadów zwierzęcych, głównie poprzez budowę biogazowni przy fermach trzody chlewnej i bydła. Jako substrat mogą służyć również wszystkie rodzaje upraw oraz odpady roślinne. Pomimo dużej lesistości i zakrzewienia występują ograniczenia w pozyskiwaniu biomasy leśnej związane z ochroną przyrody (NATURA 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe). Regulacje prawne również ograniczają wykorzystanie biomasy pochodzącej z lasów do celów energetycznych. Uprawa roślin energetycznych jest dobrym rozwiązaniem uzupełniającym braki w dostawach biomasy. Duże obszary nieużytków, gleb ugorowanych lub zdegradowanych mogłyby służyć jako miejsce do zakładania plantacji energetycznych. W związku z tym przeznaczenie części tych terenów pod uprawy energetyczne stanowi racjonalną alternatywę w odniesieniu do tradycyjnej produkcji rolniczej. Poza korzyścią energetyczną dają one szansę rozwoju dla lokalnego rolnictwa. Produkcja rolnicza na cele energetyczne może przynieść wiele korzyści dla energetyki i obszarów wiejskich ale podstawową funkcją rolnictwa powinna pozostać produkcja żywności i pasz. Ważne jest więc zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem. Wykorzystanie biomasy jest skuteczną metodą ochrony środowiska naturalnego i powoduje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Pomimo, że potencjał odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim można określić jako istotny w ujęciu gospodarczym, brak przedsięwzięć ze strony samorządów, wysokie koszty instalacji grzewczych, problemy logistyczne oraz brak wsparcia finansowego powodują niechęć przedsiębiorców i rolników do inwestowania w to źródło energii. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to identify existing resources of renewable energy sources in the Podlaskie voivodeship and identify new directions and possibilities of obtaining them. Paid particular attention to the environmental conditions, geographic and economic province of Podlasie aff ecting the possibility of the development of energy based on renewable energy sources.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Wyd. OWG, Warszawa 2011.
  2. A. Biesiacki i in., Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej. Województwo podlaskie, IUNG, Puławy 2004.
  3. Rośliny energetyczne, red. B. Kościk, Wyd. Akademia Rolnicza, Lublin 2003.
  4. G. Łaska, B. Nazaruk, Biomasa pozyskiwanie, spalanie i wykorzystanie popiołu po jej spaleniu, w: A. Dzięgielewski (red.), Młodzi dla techniki. Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska, Płock 2013.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu