BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce
World Financial Crisis and Prospects for Development of Asset Securitisation in Poland
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 9-19, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Rynek kapitałowy, Rozwój, Sekurytyzacja aktywów
Financial crisis, Capital market, Development, Asset securitisation
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jesteśmy obserwatorami i uczestnikami kryzysu finansowego, który jest porównywalny z Wielkim Kryzysem z lat 30. ubiegłego wieku. Skutki tego kryzysu są widoczne na całym świecie, bo globalizacja sprzyja rozprzestrzenianiu się zjawisk kryzysowych. Homogeniczna gospodarka światowa nie potrafi skutecznie bronić się przed kryzysem. Kryzys ten został zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, w którym procesy sekurytyzacji pozwoliły na wytransferowanie ryzyka na rynek kapitałowy, a następnie na inwestorów. P apiery wartościowe emitowane w procesach sekurytyzacyjnych, którym wiarygodności dodawały podmioty uczestniczące w procesie - znane światowe banki inwestycyjne, agencje ratingowe i sztaby doradców księgowych, podatkowych, spowodowały straty na całym świecie. Straty te poniosły nie tylko banki, które lekkomyślnie udzielały kredytów, ale wielu ludzi i wiele instytucji na całym świecie, wszyscy, którzy zainwestowali w emitowane papiery, a także ci, którzy nie mieli nic wspólnego z emitowanymi papierami. Kryzys ze sfery finansowej rozprzestrzenił się na sferę realną. A by zatrzymać skutki kryzysu potrzebne jest pobudzenie gospodarki światowej, które mogą zapewnić jedynie przedsiębiorcy - poprzez inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Aby było to możliwe potrzebują wsparcia finansowego. Kryzys nie ominął również Polski. Żeby pomóc przedsiębiorstwom wygrać wojnę o płynność, trzeba sięgnąć po nowe usługi finansowe. Jedną z możliwości jest wykorzystanie słabo w Polsce jeszcze rozwiniętej sekurytyzacji aktywów. Sekurytyzacja, która zapoczątkowała światowy kryzys, może pomóc w jego zwalczaniu.(abstrakt oryginalny)

In the world crises appear cyclically. The global, homogeneous world economy cannot defend itself against them effectively. The present financial crisis results from the mortgage credit crisis on the American market. This crisis is connected with securitisation of subprime credit liabilities. Securitisation transactions are still not very popular in Poland, and the Polish securitisation market differs much from the world market. One of the effects of the crisis is worsening or loss of financial liquidity by companies. The development of asset securitisation in Poland may help satisfy corporate financial needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gąsowska A., Sekurytyzacja kredytów hipotecznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 899, 2001.
 2. Guillochon B., Globalizacja. Jeden świat - różne drogi rozwoju, Wrocław 2003.
 3. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002
 4. Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzania ryzykiem systemu bankowego - lekcje z historii, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 5. Jaworski W. L., Kredyty banków komercyjnych warunkiem ograniczenia kryzysu, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomi stów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 6. Jeziolowicz N., Sekurytyzacja wróci do łask?, "Bank", Nr 12(195), grudzień 2008 r.
 7. Jóźwiak S., Wiśniewski P., Europejski rynek sekurytyzacji, "Bank", Nr 9 (132), 2003
 8. Kaczmarek T. T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 9. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Bertelsman Media, Warszawa 2000.
 10. Kosiński K., Bankowe sposoby na złe długi. Fundusze sekurytyzacyjne stawiają pierwsze kroki, "Puls Biznesu", dodatek specjalny: "Leasing. Faktoring. Windykacja", maj 2007 r.
 11. Matusiak M., Sekurytyzacja zmieni rynek, "Bank", Nr 4 (175), 2007.
 12. Mevissen D., Mittelstandsfinanzierung mit Factoring und Asset Backed Securities. Grundlagen, Praxis, Bewertung, VDM Verlag Dr. Mueller, Saarbruecken 2005.
 13. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002
 14. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 15. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., Finanse spółki akcyjnej, wyd. 3, Difin, Warszawa 2009.
 16. Pielasa M., Świerkocki J., Niewykorzystana metoda finansowania, zasoby Internetu październik 2000 r., arch.rp.p
 17. Pietrasik A., Na sekurytyzacji należności można dobrze zarobić, zasoby Internetu marzec 2008 r., Bankier.pl
 18. Schneck O., Handbuch Alternative Finanzierungsformen, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2006
 19. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1996.
 20. Stech G., Fundusze zarządzają należnościami, "Businessman.pl", Nr 7-8/2008.
 21. Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005
 22. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2002.
 23. Węcławska E., Windykatorzy liczą na kredyty, zasoby Internetu luty 2008 r., Bankier.pl
 24. Wrzesiński M., Wpływ kryzysu finansowego w Polsce na możliwości finansowania przedsiębiorstw, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 25. Zarządzanie aktywami i pasywami, red. F. J. Fabozzi, A. Konishi, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu