BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Problem opcji walutowych w Polsce w latach 2008-2009 - analiza z perspektywy sektora bankowego
Problem of Currency Options in Poland in 2008-2009- Analysis from the Perspective of the Banking Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 20-36, rys.,tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Waluta, Sektor bankowy, Konkurencyjność
Currencies, Banking sector, Competitiveness
Note
summ., streszcz.
Abstract
Problem opcji walutowych jest przesłanką do podnoszenia niektórych kwestii związanych z konkurencyjnością sektora bankowego w Polsce. Należy do nich fiskalny sposób traktowania rezerw na należności. Dotychczas nie były one uznawane za koszty podatkowe, co prowadziło do tego, że bank, mimo pogorszenia wyników, płacił relatywnie wysoki podatek dochodowy. Obecnie coraz większa grupa ekspertów opowiada się za zmianą tego rozwiązania, aby zachęcić banki do ujawniania rzeczywistej skali problemu szacowanych strat przedsiębiorstw na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz oczekiwanych strat banków z tytułu nierozliczenia pozycji. Problem opcji walutowych ujawnił nieefektywność stosowanych w bankach mechanizmów wiążących ryzyko rynkowe z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności, determinując konieczność: limitowania portfela instrumentów pochodnych banku (np. wartość nominalna/suma bilansowa; wycena/suma bilansowa, itp.), utrzymywania udziału banku w rynku OTC w bliskiej relacji do udziału w rynkach innych produktów bankowych, wprowadzenia efektywnego systemu pomiaru ryzyka rynkowego oraz wrażliwości wyceny portfela instrumentów pochodnych na czynniki ryzyka rynkowego, okresowej weryfikacji naturalnej ekspozycji klientów i dostosowywania do nich kwot i struktur limitów skarbowych, akceptacji przez odpowiednie komitety banku strategii handlowej w zakresie instrumentów pochodnych oraz spektrum produktów skarbowych, wyłączając z listy instrumenty spekulacyjne, weryfikacji przez banki naturalnej ekspozycji na podstawie faktycznie występujących kontraktów i umów dotyczących zobowiązań finansowych, monitorowania strony formalnej dokumentacji (między innymi podpisów osób upoważnionych do zawierania tego rodzaju transakcji, pisemnych potwierdzeń ze strony klientów, nagrań, itp.), zmiany systemów premiowych w bankach tak, aby nie faworyzowały one dochodowych, ale ryzykownych z punktu widzenia klienta transakcji, okresowego monitorowania kondycji ekonomiczno-finansowej dłużników, również pod kątem zobowiązań z tytułu rozliczenia transakcji skarbowych w innych bankach.(fragment tekstu)

The problem of currency options in Poland, which appeared together with the rapid zloty depreciation in the second half of 2008, has so far been analysed mainly from the perspective of companies characterised by a high level of liabilities on account of unsettled derivatives. The present article presents determinants of decisions made by banks confronted with the dynamic growth in the portfolio of currency derivatives possessed by them. It describes the legal framework of cooperation between banks and companies within derivatives outside the stock market and mechanisms of credit and market risk management on the futures market, determining the necessity of actions to obtain additional security deposits and/or close part of open option positions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
  3. Niedziółka P., Metody zarządzania ryzykiem kredytowym banku na pozagiełdowym rynku instrumentów, referat na konferencję: "Bankowość, finanse, ubezpieczenia i rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy", w: Rynki kapitałowe, red. W. Bień, Mikołajki 2005.
  4. Boczkowski A., Opcje: raport po półrocznej walce, "Puls Biznesu" z 27 kwietnia 2009 r.
  5. Grzyb R., Banki zamieniają opcje na kredyty, "Gazeta Prawna" z 19 marca 2009 r
  6. Jagodziński B., Czy nowe prawo może ingerować w umowy opcyjne, "Gazeta Prawna" z 17 lutego 2009 r.
  7. Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, UKN F, 11 marca 2009 r
  8. Rutkowski P., Piszczatowska J., Pośrednicy finansowi odpierają zarzuty banków w sprawie opcji, "Parkiet" z 25 lutego 2009 r.
  9. Woliński P., Emisja euroobligacji - zabezpieczanie ryzyka, "Rynek Terminowy", Nr 3, 2001 (13).
  10. www.isda.org
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu