BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cicirko Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kasowy dochód do opodatkowania - rozważania teoretyczno-empiryczne
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 37-49, tab., bibliogr. 3 poz.,
Keyword
Dochód podatkowy, Forma opodatkowania, System podatkowy
Tax revenue, Form of taxation, Tax system
Note
summ., streszcz.
Abstract
Kończąc powyższe rozważania i analizy (prezentujące autorskie podejście do kasowej podstawy do opodatkowania), należy podkreślić jeden zasadniczy fakt, że zmiana podstawy opodatkowania z "memoriałowej" na "kasową" nie musi powodować obniżenia wpływów budżetowych. Jednakże uwypuklenia wymaga fakt przesunięcia momentu zapłaty podatku w ujęciu kasowym w odniesieniu do ujęcia memoriałowego. "Kasowe" podejście zazwyczaj będzie odmienne od "memoriałowego". Jednakże nie oznacza to, że podatnik zapłaci mniejszy podatek. Spowoduje to jedynie, że płatności podatku będą rozłożone w czasie inaczej niż płatności podatku memoriałowego (prawdopodobnie nastąpi jego opóźnienie), ale jednocześnie zaistnieje stan dopasowania momentu zapłaty podatku do możliwości finansowych podmiotu. Zaobserwowane i zaprezentowane tu argumenty dają wyraźne podstawy do stwierdzenia, że obowiązujący w Polsce system podatkowy nie respektuje podstawowych zasad podatkowych, powodując jednocześnie, iż obciążenia fiskalne nie są dostosowane do sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w zakresie płynności. Przeprowadzona analiza finansowa badanych przedsiębiorstw pozwala stwierdzić, że obecny system podatkowy nakazuje płacenie podatku podmiotom prawnym nie tylko przy wykazywaniu straty brutto, ale również przy wykazywaniu ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Łamana jest w takim przypadku podstawowa zasada podatkowa - zasada ekonomiczna, która mówi wprost, że podatek winien być pokrywany z bieżących dochodów. Pamiętać należy, że wykazywanie dochodu to nie to samo, co wykazywanie nadwyżki finansowej, która pozwala pokryć zobowiązania podatkowe(fragment tekstu)

The article presents selected issues connected with research done in the Chair of Finance in WSE on financial liquidity. The article is to determine deficiencies and weaknesses of taxation principles in relation to entities running business and to present generally the alternative way of taxing business activity in the form of cash flow tax. Additionally, the article presents results of the simulation of implementation of author's concept of cash based taxation with reference to companies listed and unlisted on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brown E. C., Business-income taxation and investment incentives, w: Income, employment and public policy, essays in honor of Alvin H. Hansen, praca zbiorowa pod red. L. A. Metzlera, New York 1948.
  2. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
  3. Wędzki D., Sierpińska M., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, PW E, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu