BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pałka Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka spójności na lata 2007-2013 - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Cohesion Policy in 2007-2013 - National Strategic Reference Framework
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 110-121, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Tworzenie projektów, Polityka spójności, Inwestycje, Rozwój regionalny
Creating projects, Cohesion policy, Investment, Regional development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Polska jest największym w Unii Europejskiej beneficjentem polityki spójności. W latach 2007-2013 ma dostęp do środków na inwestycje w wysokości 67 mld euro. Fundusze te nie zaspokoją jednak wszystkich potrzeb rozwojowych regionów, dlatego tak ważne jest przemyślane podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Konieczny jest wybór projektów o możliwie największym potencjale i wartości dodanej, czyli takich, które podnoszą konkurencyjność, tworzą miejsca pracy i sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. Wszystkie kraje, które były w minionych latach największymi beneficjentami polityki spójności: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia, osiągnęły znaczący wzrost gospodarczy. Chociażby Grecja - w latach 1995-2005 skróciła dystans do poziomu pozostałych 26 krajów UE, podnosząc swój dochód na jednego mieszkańca z 74% średniej UE do 88%. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to szacuje się, że w latach 2000-2006 inwestycje w ramach celu 1 pozwoliły na stworzenie około 570 tys. nowych miejsc pracy, z czego 160 tys. w krajach unijnej dziesiątki. Jak pokazują doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, dobrze ulokowane środki pozyskane w ramach realizacji założeń polityki spójności mogą pozwolić na osiągnięcie sukcesu polegającego na wypracowaniu wysokiego wskaźnika wzrostu PKB.(fragment tekstu)

Success or failure in making use of EU funds will be of fundamental significance. On the one hand, Poland in 2007-2023 will have been the largest individual beneficiary of EU regional policy and cohesion, which means that the fate of the whole policy as it were depends on its success in Poland. On the other hand, it should be realised that definitely most of the growth policy in Poland in the years to come will be identical with the use of the community funds. In other words, in the case of Poland it is not only important to effectively use the European Union policy, the stakes are much higher: the total development of the country. T he article presents the goals Poland set to be accomplished within the Cohesion Policy in 2007-2013 as well the funds subordinated to these goals.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bako Z., Jóźwik B., Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Wydawnictwo KU KU L, wyd. 1, Lublin 2007
 2. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Poradnik Małego i Średniego Przedsiębiorcy, Wyd. CeDeTu, Warszawa 2008
 3. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Poradnik Małego i Średniego Przedsiębiorcy, Wyd. CeDeTu, Warszawa 2008
 4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sierpień 2006 r.
 5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 z dnia 11 lipca 2006 r. Dz.U. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006 r.
 6. Rzeczpospolita Polska, Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r., Warszawa 28 grudnia 2005 r.
 7. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.
 8. Tkaczyński J. W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 9. Ustawia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Sejm, Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658, data wejścia w życie 26 grudnia 2006 r.
 10. http://www.kprm.gov.pl/, 7 lutego 2009 r.
 11. http://www.mrr.gov.pl/, 9 lutego 2009.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu