BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Raje podatkowe jako szczególne miejsca unikania opodatkowania
Tax havens as Special Places to Avoid Taxation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 139-151, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Raje podatkowe, Prawo podatkowe, Przedsiębiorca
Tax havens, Tax regulations, Entrepreneur
Note
summ., streszcz.
Abstract
Prawo podatkowe często odgrywa niebagatelną rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych, w tym tych strategicznych i mających wpływ na całokształt prowadzonej działalności. Wpływ ten jest wyraźnie widoczny w przypadku tzw. międzynarodowego planowania podatkowego, czyli optymalizacji obciążeń publicznoprawnych, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowego prawa podatkowego oraz wewnętrznych rozwiązań poszczególnych państw, zwanych potocznie rajami lub oazami podatkowymi.Dążenie podmiotów gospodarczych do minimalizowania obciążeń podatkowych ma wpływ zarówno na społeczną, jak i gospodarczą politykę państw. Optymalizacja podatkowa wymusza na krajowym systemie podatkowym jego zmianę przez obniżenie podstaw opodatkowania, zmianę struktury obciążeń fiskalnych nakładanych na przedsiębiorców, udogodnienie procedur koniecznych do pobierania podatków. Ogranicza to swobodę państwa w prowadzeniu polityki podatkowej.(fragment tekstu)

Tax law often plays a role of no small importance in making business decisions, including those strategic and effecting the entire business. The impact is especially conspicuous in the case of the so called international tax planning, i.e. optimisation of public and legal burdens with consideration to international tax law regulations and internal solutions of individual countries called popularly tax havens or tax oases. The present study aims at answering a question whether tax havens should be explicitly associated as tools to hide incomes and places where twisted business is done or regarded as perfectly legal instruments of tax optimisation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady EWG Nr 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary).
  2. Dyrektywa Rady EWG Nr 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary).
  3. Kanp W., Wójcik P., Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym, "Przegląd Podatkowy", Nr 5/2007.
  4. Kośmider A., Szkodliwa konkurencja podatkowa - nowy problem światowy, "Biuletyn Skarbowy", Nr 1/2001.
  5. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  6. Międzynarodowy Słownik Podatkowy, Warszawa 1997
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 maja 2005 r.).
  8. www.offcen.pl, 3 grudnia 2008 r.
  9. www.taxways.pl, 3 grudnia 2008 r
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu