BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bzymek-Iwanowicz Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ceny transferowe a system informacyjny rachunkowości
Transfer Pricing and Accounting Information System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 27-36, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Interdyscyplinarność, Rachunkowość, Ceny transferowe, System informacyjny rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Interdisciplinarity, Accounting, Transfer pricing, Accounting information system, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie cen transferowych jako zagadnienia interdyscyplinarnego, które dotyczy różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule zostaną przedstawione: pojęcie cen transferowych oraz zakres polskich regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Rozważania te będą punktem wyjścia do dalszych badań autora mających na celu zaprezentowanie znaczenia systemu informacyjnego rachunkowości jako podstawowego źródła danych na potrzeby realizowania wymogów prawa podatkowego odnośnie cen transferowych oraz wpływu cen transferowych na jednostkowe sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych. Metodologia badania - w artykule stosuje się takie metody badawcze jak analiza porównawcza, metoda indukcji, analiza krytyczna oraz wnioskowanie. Wynik - system informacyjny rachunkowości stanowi istotny zasób informacji o podmiocie dla celów cen transferowych. Ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie przewidują szczególnych zasad wyceny lub narzędzi kontroli cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono zagadnienie cen transferowych poprzez analizę wybranych przepisów prawnych oraz rozwiązań praktycznych zarówno w zakresie podatków, jak i rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to show the importance of transfer pricing as an interdisciplinary issue that relates to a various aspects of functioning of the company. The paper presents: the concept of transfer pricing, the scope of Polish tax regulations regarding transfer pricing. These considerations are the starting point for further research of the author aimed at the presentation of the meaning of accounting information system as a primary source of data for the purposes of implementing the requirements of the tax law regarding transfer pricing and the impact of transfer pricing on the financial statements of related entities. Design/Methodology/approach - the paper applies research methods such as comparable analysis, induction, critical analysis and reasoning. Findings - accounting information system is an important resource of information about the entity for purposes of transfer pricing. The Accounting Act and International Financial Reporting Standards do not provide any specific rules for the valuation or price control tools with respect to transactions between related parties. Originality/value - the article presents the problem of transfer pricing by analyzing selected legal provisions and practical solutions both in terms of taxation and accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 2. Kabalski P. (2001), Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 3. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 4. Messner Z., Pfaff J. (2013), Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Micherda B., Świetla K. (2013), Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa.
 6. Międzynarodowy Słownik Podatkowy (1997), PWE-IBFD, Warszawa.
 7. Model Tax Convention on Income and on Capital (2010), OECD.
 8. O'Shaugnhnessy M., Banach J., Lebda S., Reszka A., Szydłowska K., Wiewiórska P. (2003), Ceny transferowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. OECD. Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona (2011), ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010), OECD.
 11. Piątek E. (2007), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, DzU 2009, nr 160, poz. 1267, z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, DzU 2009, nr 160, poz.1268, z późn. zm.
 14. Sojak S. (2000), Ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Oficyna Wydawnicza Wizja, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, nr 361, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu