BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrodzki Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane produkty bankowe jako czynnik ograniczania ryzyka w małej i średniej firmie
Selected Banking Products as a Factor to Minimise Risk in Small and Medium Sized Enterprises
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 152-166, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Ryzyko, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Produkty bankowe
Business activity, Risk, Small business, Bank product
Note
summ., streszcz.
Abstract
Ryzyko jest nieodłączną częścią handlu, jednak współpraca z niesolidnymi kontrahentami, nieprzewidywalne kursy walut, ryzykowny kontrakt czy nieodpowiednie zabezpieczenie gotówki niejedną już firmę doprowadziły do upadłości lub postawiły w jej obliczu. Aby uniknąć tej sytuacji, trudne sprawy warto powierzyć takim profesjonalistom, jak banki, firmy faktoringowe, dzięki którym znacznie możemy ograniczyć bądź wyeliminować ryzyko towarzyszące prowadzonej działalności gospodarczej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane produkty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio mogą zmniejszyć ryzyko towarzyszące prowadzonej działalności gospodarczej. Poprzez usługi bankowe związane z obrotem gotówkowym, jak wpłaty do wrzutni nocnych czy usługi konwojowania gotówki, firma może się zabezpieczyć przed napadem rabunkowym, gdyż minimalizuje czas przetrzymywania gotówki w swojej siedzibie. Gwarancje bankowe są produktami, które są szczególnie korzystne od strony ich beneficjenta, gdyż z reguły gwarantują mu/zabezpieczają go np. przed niesolidnym wykonaniem robót przez inną firmę. Faktoring natomiast może być pro14(fragment tekstu)

The article proves that among a comprehensive offer of banking services one can find specific products which thanks to their constructions and purposes enable SMEs to minimise or get rid of risks of running business or an individual transaction. So far most of such products have been addressed to larger companies. However, at present SMEs are becoming more and more important. The offers made by banks, leasing and factoring or insurance companies are becoming more developed and tailored to suit SMEs needs. A mong financial products, which in direct or indirect way, can minimise the risk of running business are: banking services linked to cash collection, guarantees, treasury products, document collection product or letter of credit. T he article contains a description of specific character of selected financial products and opportunity to use them in order to minimise risk in small and medium sized enterprises(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty. Usługi. Rynek, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
  2. Gąsowska A., Operacje zagraniczne, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  3. Grzywacz J., Podstawy Bankowości, wyd. 2, rozszerzone i zaktualizowane, Difin, Warszawa 2006
  4. Grzywacz J., Współpraca Przedsiębiorstwa z Bankiem, wyd. 5, rozszerzone i zaktualizowane, Difin, Warszawa 2006.
  5. Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość. Podręcznik Akademicki, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005
  6. Klimek K., Kilka słów o faktoringu, "Przegląd Finansowy Bankier.pl", Nr 41 (48), z 29 września 2008 r
  7. Krzyżkiewicz Z., Operacje banków uniwersalnych, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  8. Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2002, Nr 72 poz. 665, ze zm.
  9. Zawadzka Z., Ryzyko Walutowe, Bankowość. Podręcznik Akademicki, W. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2005.
  10. http://www.polbank.pl/korporacje/fxswap.html, z 25 stycznia 2009 r
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu