BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kościanek Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czas jako jeden z kluczowych czynników zarządzania projektami
Time as a Key Factor in Project Management
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 95, s. 167-178, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Czas pracy, Zarządzanie czasem pracy
Project management, Working time, Working time management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przystępując do realizacji projektu, podstawowym założeniem jest, aby był on skuteczny. Nie każdy jednak projekt kończy się sukcesem. Są projekty niezrealizowane, zrealizowane z opóźnieniem, przynoszące wyniki inne od planowanych, droższe od planowanych, budzące rozczarowanie użytkowników i uczestników. Skuteczność oznacza osiągnięcie celu w zamierzonym czasie i kształcie, zgodnie z planem . Czas projektu jest uzależniony od wielu czynników, jest zmienną losową, a przez to jest trudny do zarządzenia. Istnieje wiele metod i technik pozwalających na w miarę dokładne określenie czasu trwania poszczególnych zadań w projekcie, wytyczenia ścieżki krytycznej, a w efekcie do zaplanowania całego projektu i terminu jego zakończenia. Należy na podstawie dotychczasowych doświadczeń i rad ekspertów ocenić potencjalne ryzyka i zagrożenia wpływające na niedotrzymanie poszczególnych terminów i podjąć działania, aby te ryzyka wyeliminować lub zminimalizować ich skutki. Należy wyznaczyć do realizacji projektu kompetentnego kierownika projektu, który poprzez swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie będzie potrafił skutecznie zarządzić projektem i dopilnować jego terminowej realizacji. Należy wcześniej zaplanować taki budżet, aby w przypadku opóźnień mógł być wykorzystany na dodatkowe działania. A zatem przed rozpoczęciem pracy trzeba dokładnie zaplanować i ocenić projekt pod względem wszystkich elementów składowych, z których jednym z kluczowych jest czas.(abstrakt oryginalny)

Time is one of the most important elements of a project and simultaneously the most difficult to manage. The proper time task planning is translated into proper adjustment of resources and determination of appropriate budget. Too short or too long time of implementation of a project is connected with all kind of risks resulting from legal, financial, tax or business issues. P roject time depending on a lot of factors is a fate variable, which makes it difficult to manage. There are numerous methods and techniques to enable a precise description of the duration of an individual task in the project, mark out a critical path, and as a result planning the whole project and the date of completion. The experience to date and experts' advice should enable to assess potential risks and threats that may cause going behind schedule and take action to eliminate the risks or minimise their consequences. There should be a competent project manager, who through his expertise, skills and experience, will be able to effectively manage the project and see to the prompt completion of tasks. There should be an appropriate budget planned, to be used for special actions in the case of delays. Thus, before the project is to begin, it should be accurately planned and assessed in relation to all its elements, one of the most crucial of which is time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bolles D., Centra doskonałości w zarządzaniu projektami, PRO ED, Warszawa 2007.
  2. Lessel W., Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt, Wydawnictwo BC Edu, Warszawa 2008.
  3. Meredith J.M., Mantel Jr S.J. , Project Management - a managerial approach, John Wiley&Sons, Inc, USA 2003
  4. Mingus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
  5. Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2002
  6. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PW E, Warszawa 2003.
  7. Wysocki R., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, wyd. 3, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu