BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)
Title
Ocena ryzyka w rachunkowości na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Risk Assessment in Accounting on the Example of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authorit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Ocena ryzyka, Ryzyko, Rachunkowość, Przedsiębiorstwo, Porty morskie
Risk assessment, Risk, Accounting, Enterprises, Seaports
Note
streszcz., summ..
Company
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Office in Authority of Szczecin and Świnoujście Seaports
Abstract
Cel - ocena ryzyka w systemie rachunkowości w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Metodologia badania - zdiagnozowanie obszarów ryzyka wymagało przeprowadzenia wywiadów z pracownikami służby finansowo-księgowej, natomiast oceny dokonano w oparciu o metodę matematyczną. Wynik - uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie obszarów rachunkowości narażonych na największe ryzyko i oszacowaniu ich istotności. Zdiagnozowane czynniki ryzyka przedstawiono w formie wykresu, na tak zwanej "mapie ryzyka". Dzięki temu uzyskano obraz prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia danego ryzyka w przedsiębiorstwie. Oryginalność/Wartość - na podstawie wyznaczonych czynników ryzyka i stopnia ich istotności, kadra zarządzająca Spółką może podjąć odpowiednie działania w celu wyeliminowania i zminimalizowania negatywnych skutków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - risk assessment in the accounting system of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. Design/Methodology/approach - the diagnosis of areas of risk required interviewing the employees offinancial-accounting staff in the company. The risk analysis was performed with use of the mathematical method. Findings - the results of the research allowed to identify the areas of accounting which are at the biggest risk and assess their relevance. The diagnosed risk factors were presented in the form of a graph, on the so called "risk map". Thanks to this, the image of probability and effects of the appearance of a particular risk type was created. Originality/value - on the basis of determined risk factors and the level of their relevance, the management of the company might take appropriate actions to eliminate the factors and minimalize their negative effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dmowski A. (2002), Znaczenie kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności operacyjnej banku komercyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa.
  2. Jedynak P., Szydło S. (1997), Zarządzanie ryzykiem, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Krakowie, Ossolineum, Wrocław.
  3. Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  4. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (2010), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
  5. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  7. http://sjp.pl/ryzyko
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu