BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji
Behavioral Perspective in Accounting in the Light of Chosen Theories of Psychology of Motivation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Rachunkowość behawioralna, Rachunkowość, Psychologia, Motywacje, Ekonomia behawioralna
Behavioural accounting, Accounting, Psychology, Motivation, Behavioral economics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie wybranych teorii psychologii motywacji, których założenia ułatwiają zrozumienie, co i dlaczego skłania osoby zajmujące się rachunkowością do wyboru określonego sposobu postępowania. Ponadto omówiono rolę psychologii w wyjaśnianiu zachowań człowieka oraz istotę i kierunki badań rachunkowości behawioralnej. Metodologia badania - artykuł opiera się na analizie literatury, wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik - artykuł koncentruje się na motywacji, która oddziałuje na poziom zaangażowania w pracę oraz determinuje określone postępowanie, które może wpływać na jakość informacji z rachunkowości. Oryginalność/Wartość - artykuł wyjaśnia, jak przez pryzmat teorii psychologii motywacji można analizować zachowanie osób zajmujących się rachunkowością. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to present chosen psychological theories of motivation, which assumptions facilitate understanding why and what prompts accountants to choose a particular behavior. It also discusses the role of psychology in explaining human behavior and the nature and trends of behavioral accounting research. Design/Methodology/approach - the paper is based on analysis of the literature, the method of analysis of the sources was used. Findings - the article focuses on motivation, which affects the level of commitment to work and determines certain practices that may affect the quality of accounting information. Originality/value - the article explains how through the prism of psychological theory of motivation the behavior of accountants can be analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams S. (1963), Toward an Understanding of Inequality. "Journal of Abnormal and Social Psychology" no. 67.
 2. Artienwicz N. (2013), Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 71 (127), SKwP, Warszawa.
 3. Basel J.S. (2012), Heuristic Reasoning in Management Accounting - A Mixed-methods Analysis, "Schriftenreihe Controlling" 18, Köln: Eul.
 4. Birnberg J.G., Luft J., Shields M.D. (2007), Psychology Theory in Management Accounting Research, in: Hand-book of Management Accounting Research, eds. C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M. D. Shields, Amsterdam: Elsevier, vol. 1.
 5. Birnberg J.G., Shields J.F. (1989), Three Decades of Behavioral Accounting Research: a Search for Order, "Be-havioral Research in Accounting" no. 1.
 6. Dalla Via N. (2011), Three Essays in Behavioral Management Accounting, Unpublished Doctoral Thesis. University of Venice.
 7. Dhami M.K., Hertwig R., Hoffrage U. (2004), The Role of Representative Design in an Ecological Approach to Cognition, "Psychological Bulletin" vol. 130, no. 6.
 8. Encyklopedia PWN. Wydawnictwo PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (15.03.2014).
 9. Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 10. Gerring R.J., Zimbardo F.G. (2009), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Goodman P.S., Friedman A. (1983), Krytyczna analiza teorii niesłuszności Adamsa, w: Zachowanie człowieka w organizacji, t. 1, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2006), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Holt D.H. (1993), Management. Principles and Practices, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 14. Jaworska E. (2011), Etyka cnót w etyce rachunkowości, w: Kluczowe problemu teorii i praktyki rachunkowości, red. B. Gierusz, P. Lech, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1/2, t. II, Gdańsk.
 15. McClelland i in. (1953), The Achievement Motive, New York, Appleton-Century-Crofts.
 16. Mietzel G. (1998), Wprowadzenie do psychologii, podstawowe zagadnienia, GWP, Warszawa.
 17. Mitchell T., Daniels D. (2003), Motivation, w: Handbook of Psychology, vol. 12, eds W. Borman, D. Ilgen, R. Kimolski, New York: John Wiley.
 18. Reber A.S., Reber E. (2005), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. Schultz D.P., Schultz S.E. (2011), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Słownik Języka Polskiego PWN. Wydawnictwo PWN, http://sjp.pwn.pl (15.03.2014).
 21. Svenson O. (2003), Values, Affect and Processes in Human Decision Making: a Differentiation and Consolidation Theory Perspective, in: Emerging Perspectives on Judgment and Decision research, eds S.L. Schneider, J. Shanteau, Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Terelak J. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 23. Trotman K.T., Tan H.C., Ang N. (2011), Fifty-year Overview of Judgment and Decision-making Research in Accounting, "Accounting & Finance" no. 51(1).
 24. Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (2012), red. E. Bielawska-Batorowicz, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu