BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych
Identification of Hospital Operational Costs and their Record Based on Examples of Public Hospitals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 59-67, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Rachunkowość, Zakładowy plan kont, Szpitalnictwo, Ewidencja kosztów
Accounting, Company chart of accounts, Hospital service, Expenses register
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie zmian jakie zachodzących w zakresie zakładowych planów kont w szpitalach publicznych w odniesieniu do ewidencji kosztów ich działalności. Metodologia badania - w publikacji zostały wykorzystane akty prawne regulujące działalność szpitali w Polsce, materiały wewnętrzne szpitali, analizy systemu informacyjnego szpitala, zakładowe plany kont szpitali. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie ewidencji kosztów działalności szpitali w Polsce. Wykorzystano własne doświadczenia praktyczne w konstruowaniu zakładowych planów kont dla szpitali publicznych oraz wdrażania systemów budżetowania. Wynik - przedstawiono rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności dwóch szpitali. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono własne rozwiązania ewidencyjne kosztów działalności szpitali, które zostały w nich wdrożone. Przełożyło się to na udoskonalenie planowania i kontrolowania działalności szpitali. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the presentation of changes present in the creating of public hospitals' chart of accounts in the area of operational cost records. Design/Methodology/approach - the documents used in this paper are legal acts controlling activities of hospitals, internal hospitals documents, performed analysis of hospital's information's system, hospitals' chart of accounts. The analysis of literature about records of hospitals' operational cost in Poland was performed. Own practical experience in creating of public hospitals' chart of accounts and the implementing the budgeting systems were used in the paper. Findings - the presentation of records' models of two hospitals' operational costs. Originality/value - the paper presents unique models of recording of hospitals' operational costs that were implemented. This translated into improved planning and control of hospital's activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burzym E. (1980), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
  2. Gabrusewicz W. (2013), Atrybuty współczesnego rachunku kosztów, "Research Papers of Wrocław University of Economics" nr 291.
  3. Gierusz J. (2012), Plan kont z komentarzem. Handel. Produkcja. Usługi, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
  4. Kotapski R. (2013), Implementing a Hospital Budget as an Element of Changes in its Management, "Economics" vol. 92(3), Suplement A ISSN 1392-1258, Vilnius University.
  5. Pałka M. (2009), Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław.
  6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej (2008), red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
  7. Stadtműller R. (1972), Księgowość kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
  8. Talarska M. (2012), Budżet działalności oddziału szpitalnego na przykładzie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, "Research Papers of Wrocław University of Economics" nr 268.
  9. Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym (2011), wyd. II, red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu