BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up
Accounting Innovation on the Example of Companies Known as Start-Up
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 79-87, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Przedsiębiorstwo typu start-up, Innowacje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Pomiar i wycena w rachunkowości
Startup, Innovations, Innovative enterprises, Measurement and valuation in accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest ukazanie istoty, pojęcia, cech charakterystycznych i definicji przedsiębiorstwa innowacyjnego, będącego na wczesnym etapie rozwoju określanego mianem start-up w kontekście rachunkowości innowacji. Artykuł prezentuje charakterystykę innowacji i tworzących je przedsiębiorstw, których głównymi aktywami są aktywa niematerialne. Autor prezentuje cechy charakterystyczne przedsiębiorstw określanych mianem start-up, które wskazują na potrzebę odrębnego ujęcia tych podmiotów w rachunkowości. Metodologia badania - w pracy została wykorzystana zarówno literatura krajowa jak i zagraniczna (anglojęzyczna). W pracy została wykorzystana metoda historyczna oraz wnioskowania logicznego. Wynik - przedsiębiorstwa innowacyjne będących na wczesnym etapie rozwoju należy traktować w sposób odmienny w zakresie pomiaru wartości i wyceny od pozostałych przedsiębiorstw. Oryginalność/Wartość - artykuł definiuje pojęcie start-up ukazując zasadnicze różnice występujące, pomiędzy start-upami a innymi przedsiębiorstwami według kryteriów: wieku, innowacyjności oraz modelu biznesowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the essence, characteristics and definition of in novative enterprise which is at an early stage of development, widely known as start-up in the context of innovation accounting. This article presents the characteristics of the innovation and as well as companies which have the majority of intangible assets. The author presents the characteristics of start-ups, which indicate the need for separate treatment of these entities in accounting. Design/Methodology/approach - the article is based on both domestic and foreign literature (mainly English). In paper both historical and logical method were used. Findings - innovative companies at an early stage of development should be treated in a different manner from other businesses. Originality/value - article defines the concept of a start-up revealing fundamental differences between start-ups and other types of companies according to the following criteria: age, innovation and the business model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernanke S.B. (2011), Promoting Research and Development: The Government's Role, wykład wygłoszony na Gorgetown Uniwersity, www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20110516a.pdf.
 2. Blank S., Dorf B. (2012), Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 3. Christiensen C. (2010), Przełomowe innowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Corrado A.C., Hulten R.C. (2012), Innovation Accounting, artykuł przygotwany na konferencję "Measuring Economic Progress and Economic Sustainability", Cambridge, Massachusetts, August 6-8.
 5. Damodaran A. (2009), Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Chal-lenges, Stern School of Business, New York University.
 6. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 7. Financial Times Lexicon, http://lexicon.ft.com (25.03.2014).
 8. Fong S. (2011), Strategic Management Accounting of Social Networking Site Service Company in China, "Journal of Technology Management in China".
 9. Gaweł A. (2013), Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 10. Harris J.A. (2013), Przedsiębiorcy i wizjonerzy Jak Disney, Yunus i Jobs zmienili świat, Concarda, Warszawa.
 11. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 13. Kamela-Sowińska A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Masztalerz M. (2012), Pomiar wartości - w kierunku integracji rachunkowości finansowej i zarządcze, w: Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, KIBR, Poznań.
 16. Maurya A. (2012), artykuł dostępny na stronie: http://practicetrumpstheory.com/innovation-accounting, (25.03.2014).
 17. Piotrowska K. (2013), Innowacja jako przedmiot rachunkowości - identyfikacja procesu innowacyjnego, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 18. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 19. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzenie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Ries E. (2011), Metoda Lean Startup, Helion, Gliwice.
 21. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 22. Turek I. (2013), Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Szczecin.
 23. www.pi.gov.pl.
 24. www.statisticbrain.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu