BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Determinanty stosowania kosztów utraconych korzyści w analizie decyzyjnej
Determinants of the Use of Opportunity Cost in the Analysis of Decision-Making
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 95-103, rys., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Koszty, Analiza kosztów i korzyści (AKK), Podejmowanie decyzji, Koszty alternatywne
Costs, Cost-benefit analysis (CBA), Decision making, Opportunity cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - warunkiem prawidłowego rozwiązania problemu decyzyjnego jest uwzględnianie przez menedżerów w ich analizach kosztów utraconych korzyści. Badania światowe wykazują, że koszty te są często pomijane. W związku z tym, celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na uwzględnianie kosztów utraconych korzyści w procesie tworzenia informacji. W artykule sklasyfikowano te czynniki w ramach trzech grup, dzieląc je na czynniki psychologiczno-socjologiczne, kulturowe oraz ekonomiczne. Metodologia badania - artykuł napisano na podstawie analizy wyników badań zawartych w literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik - w artykule zidentyfikowano i sklasyfikowano uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na uwzględnianie albo pomijanie kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych menedżerów. Oryginalność/Wartość - w literaturze polskiej brak jest publikacji w zakresie wymagań odnośnie do czynników wpływających na uwzględnianie kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji menedżerskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - in order to properly solve the problem of decision-making is taken into account by managers in their decision-making analysis of opportunity cost. Studies worldwide show that these costs are often ignored in these analyzes. Therefore, it seemed reasonable to identify the factors that influence the inclusion of opportunity costs in the process of creating information for the decision. The article was classified these factors in the three groups, dividing them into factors psycho-sociological, cultural and economic. Design/Methodology/Approach - article written based on research carried out in the world, the description of which appeared in the literature and comparative analysis method was used. Findings - the article identified conditions and factors that affect the consideration or ignore the opportunity cost in the analysis of decision-making managers. Originality/Value - the Polish literature, there is no publication in the requirements relating to the circumstances of the application of opportunity cost in making managerial decisions. The article attempts to classify the factors affecting the consideration or suppress these costs in the analysis of decision-making decision-makers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arely D. (2008), Predictably irrational; The Hidden for Forces that Shape our Decisions, New York, Harper Collins Publishers.
 2. Becker, S.W., Ronen J., Sorter G.H. (1974), Opportunity Costs - An Experimental Approach, "Journal of Accounting Research" no. 12.
 3. Beach L.R., Mitchell T.R. (1987), Image theory: Principles, goals, and plans in decision making, "Acta Psychologica" vol. 66 (3).
 4. Buchanan J. (1999), Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, www.econlib.org/library/Buchanan/ buchCv6c3.html#Ch.3.
 5. Chenhall R., Morris D. (1991), The Effect of Cognitive Style and Sponsorship Bias on the Treatment of Opportunity Costs in Resource Allocation Decisions, "Accounting, Organizations and Society" no. 16.
 6. Dobrołowicz W. (2006), Psychologia procesów poznawczych, Vizja Press&it, Warszawa.
 7. Haseman W.C. (1968), An Interpretive Framework for Cost, "The Accounting Reviev" vol. 43 (4).
 8. Heymann H., Bloom R. (1990), Opportunity Cost in Finance and Accounting, Westport, CT: Quorum Books.
 9. Friedman L.A., Neumann B.R. (1980), The Effects of Opportunity Costs on Project Investment Decisions: A Replication and Extension, "Journal of Accounting Research" no. 18.
 10. Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 11. Hofstede G. (200), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 12. Hoskin R. (1983), Opportunity Cost and Behavior, "Journal of Accounting Research" no. 21.
 13. Masuda T., Gonzales R., Kwan L. Nisbett R.E. (2008), Culture and Aesthetic Preference: Comparing the Attention to Context of East Asians and Americans, "Personality and Social, Psychology Bulletin".
 14. Matczak A. (2000), Style poznawcze, w: red. J. Strelau, "Psychologia" t. 2.
 15. Neumann B.R., Friedman L.A. (1978), Opportunity Costs: Further Evidence Through an Experimental Replication, "Journal of Accounting Research" no. 16.
 16. Northcraft G., Neale M. (1986), Opportunity Costs and the Framing of Resource Allocation Decisions, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" no. 37.
 17. Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku (2007), red. Z. Chlewiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Spiller S. (2010), Opportunity Cost Consideration, "The Journal of Consumer Research" vol. 38, The University of Chicago Press.
 19. Thaler R.H. (1980), Toward a positive Theory of Consumer Choice, "Journal of Economic Behavior and Organization" vol. 1.
 20. Tyszka T. (1986), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 21. Vera-Munoz S.C. (1998), The Effects of Accounting Knowledge and Context on the Omission of Opportunity Costs in Resource Allocation Decisions, "The Accounting Review".
 22. Vera-Munoz S.C., Kinney W.R., Bonner S.E.(2001), The Effects of Domain Experience and Task Presentation Format on Accountants, Information Relevance Assurance, "The Accounting Review" no. 76.
 23. Victorovich L.M. (2010), When do Opportunity Costs Count? Vague Opportunity Costs, Project Completion Stage and management Accounting Experience, "Behavioral Research in Accounting" vol. 22, no. 1, American Accounting Association.
 24. Zhang N. (2013), Cultural Differences in Opportunity Cost Consideration, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
 25. Zimmermann J. (2009), Accounting for Decision Making and Control, 6 ed., McGraw-Hill Irwin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu