BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Metody i systemy wspomagania kreatywności w rozwijaniu wiedzy
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, 2010, s. 87-108, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kreatywność, Wiedza, Edukacja elektroniczna, Oprogramowanie
Creativity, Knowledge, e-education, Software
Abstract
Koncepcja rozwoju wiedzy organizacyjnej od kilku lat zyskuje coraz większe znaczenie. Przeprowadzone badania dotyczące wdrażania inicjatyw związanych z zarządzaniem wiedzą pokazały, że większość wdrażanych tam programów była budowana na bazie wcześniejszych inicjatyw związanych z zarządzaniem jakością, procesami, projektami, szkoleniami i rozwojem pracowników. Ważnym problemem badawczym jest jednak rozwój metod i narzędzi w celu skłonienia pracowników do kreowania oraz dzielenia się wiedzą, kontaktami i doświadczeniami, a to wymaga wielu przemian organizacyjnych i implementacji nowych technologii informatycznych. Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną kampanię na rzecz wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji 2009 (European Year of Creativity and Innovation, EYCP2009), który przebiega pod hasłem "Wyobrażać, Tworzyć i Rozwijać Innowacje" (Imagine, Create, Innovate). Celem wydarzeń EYCP'2009 ma być promowanie podejścia twórczego i innowacyjnego w różnych sektorach gospodarki, wzrost świadomości znaczenia kreatywności oraz innowacji jako kluczowych czynników osobistego, społecznego i ekonomicznego rozwoju, upowszechnianie dobrych praktyk, stymulowanie badań i edukacji oraz promowanie debaty politycznej. EYCP2009 jest przedsięwzięciem horyzontalnym, obejmuje wiele różnych działań począwszy od edukacji i kultury, po gospodarowanie przedsiębiorstwem, politykę regionalną i badania naukowe. Kluczowe problemy dyskusji społecznych będą obejmowały zróżnicowanie kulturowe, rozwój sektora publicznego, edukacji, społeczeństwa wiedzy, trwały rozwój, kreatywną produkcję przemysłową i sztukę. EYCP2009 uwzględnia szerokie spektrum powiązanych tematów.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arbnor I., Bjerke B. (1999): Methodology for Creating Business Knowledge, Sage Publications, London
 2. Argyris C., Schon D. (1978): Organizational Learning. A Theoiy of Action Perspective. Addison-Wesley, Reading, MA
 3. Aurum A., Handzic M., Gardiner A. (2003): Supporting Creativity in Software Development: An Application in IT Education. Current Issues in IT Education. Ed. T. McGill. IRM Press, Hershey
 4. Collins H. (2003): Enterprise Knowledge Portals. AMACOM American Management Association, New York
 5. Creativity and Innovation European Year 2009 (2008). Http://www.create2009.europa.eu/index en.html (grudzien 2008)
 6. Davenport T., Prusak L. (1998): Working Knowledge. How Organisations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston
 7. Gołuchowski J. (2005): Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2005): Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "e-mentor", nr 8
 9. Hemlin S., Allwood C.M., Martin B.R. (ed.) (2004): Creative Knowledge Envi- ronments. The Influences en Creativity in Research and Innovation. Edward Elgar, Cheltenham, UK
 10. Jóźwik A. (2005): Zarządzanie wiedzą jako sposób ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników na przykładzie firmy Schenker. W: Uczelnia oparta na wiedzy, organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Materiały Konferencji 25 VI 2005 w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
 11. Kaczmarek Ż. (2005): Rekonstrukcja procesu dydaktycznego w kierunku samorozwoju studenta. W: Uczelnia oparta na wiedzy, organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Materiały Konferencji 25 VI 2005 w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
 12. Karaś T. (2003): Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań
 13. Kisielnicki J. (2003): System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. "Monografie i Opracowania", 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa
 14. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000): Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Morrison D. (2003): E-learning Strategies How to Get Implementation and Delivery Right First Time. J. Wiley, Chichester
 16. Nycz M. (2004): Zarządzanie wiedzą: cykl życia wiedzy. W: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. WNT, Warszawa
 17. Patriotta G. (2003): Organizational Knowledge in the Making - How Firms Create, Use and Institutionalize Knowledge. Oxford University Press, Oxford
 18. Rudolf T. (2002): Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej. Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa (artykuł ukazał się w dodatku specjalnym - "Zarządzanie wiedzą" - magazynu CXO w 2002 roku, dostępny na stronach Centrum Wiedzy SGH, sekcja Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu, Zarządzanie wiedzą: http://www.centrumwiedzy.edu.pl)
 19. Rudolf T, (2005): Wiedza w firmie: jak obudzić uśpiony potencjał, "e-mentor", 2(9)
 20. Shukla A., Srinivasan R. (2002): Designing Knowledge Management Architecture. Response Book, New Delhi
 21. Staniszkis W. (2003): Zarządzanie wiedzą wspomagające tworzenie projektów funduszy strukturalnych UE. Rodan System, KM.2003, Warszawa, 31 III 2003 (materiały konferencyjne)
 22. Zwart D. (2002): The Next Big Idea. Accessible Generation 21, Learning Systems, http://www.gen21.com
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu