BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulmowski Marcin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Cost Account in the Process of Cost Management in Construction Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Rachunkowość, Informacja, Kontrakty długoterminowe, Rachunek kosztów, Przedsiębiorstwo budowlane
Accounting, Information, Long-term contracts, Cost accounting, Construction company
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zaprezentowanie roli i zadań rachunku kosztów zorientowanego na zarządzanie kontraktami długoterminowymi oraz wskazanie mankamentów stosowania tradycyjnego modelu ustalania kosztów produkcji budowlano-montażowej. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, stosując rozliczanie kosztów według kluczy podziałowych mogą błędnie określać rzeczywiste koszty oferowanych usług. Oryginalność/Wartość - syntetyczne ujęcie tradycyjnego rachunku kosztów i jego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - present role and responsibilities of the accounting system-oriented management of long-term contracts and an indication of the shortcomings of the use of the traditional model of determining the costs in the accounting system of construction companies. Design/Methodology/approach - article uses the method of analysis of the sources and the method of deduction and induction. Findings - construction companies using the cost accounting allocation keys may incorrectly determine the actual cost of services. Originality/value - synthetic approach to traditional cost accounting, cost classification in different structures and their meaning in management of enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2008), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
  2. Kalinowski J. (2007), Kompedium wiedzy o krajowym standardzie rachunkowości nr 3 niezakończone usługi budowlane, Difin, Warszawa.
  3. Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Kiziukiewicz T. (2011), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
  5. Nowak E. (2010), Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, w: Rachunek kosztów, Modele i zastosowania, red. E. Nowak, M. Wierzbicki, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Pieczonka J. (2009) Rola rachunkowości finansowej w rachunkowości zarządczej, w: J. Pieczonka, W. Duczmal, H. Lewandowski, Rachunkowość zarządcza, WSZiA, Opole.
  7. Sawicki K. (2000), Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa.
  8. Sobańska I. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 4, Lexis Nexis, Warszawa.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu