BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od nieruchomości - kierunki zmian
Company as a Real Estate Taxpayer - Trends in Modernizing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 9-16, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Podatek od nieruchomości, Podatek katastralny, System podatkowy
Property tax, Ad valorem tax, Tax system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie i ocena funkcjonowania systemu podatku od nieruchomości z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osoby prawne. Elementem pracy jest wskazanie pożądanych zmian w tym zakresie. Metodologia badania - analiza i krytyka piśmiennictwa. Wynik - pożądanym kierunkiem w reformie opodatkowania nieruchomości użytkowanych w działalności gospodarczej jest odejście od wyceny podatku opartej na powierzchni nieruchomości na rzecz podatku ad valoram. Ponieważ jednak obecnie nie ma politycznych możliwości takiej modyfikacji systemu, należy doprowadzić do modernizacji i usprawnienia stosowanego modelu opodatkowania nieruchomości. Główne działania w tym zakresie powinny zmierzać do ujednolicenia sposobu wyceny i rozliczania podatku w różnych gminach. Bardzo pożądane byłoby umożliwienie skorzystania z internetowej drogi deklarowania podatku. Należałoby się również zastanowić nad utrzymaniem różnych stawek w gminach oraz na samo opodatkowanie osób niebędących osobami fizycznymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present and evaluate the functioning of the real estate tax from the point of view of the enterprise, in particular conducted by legal persons. Element of the work is to indicate the desired changes in this regard. Design/Methodology/approach - critical analysis of the literature review. Findings - desirable direction of the reform of the taxation of real estate used in business would be a departure from the tax valuation of the property based on the ad valorem tax. However, since there is no political possibility of such a modification of the system, should lead to the modernization and improvement of the current model of property taxation. The main activities in this area should aim to standardize the valuation and tax accounting in different municipalities. Highly desirable to enable the use of the web way of declaring tax. It should also consider the maintenance of different rates in municipalities and keeping self-taxation rule for companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dolata S. (2013), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Etel L. (2004), Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski System Podatkowy, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Etel L., Dowgier R. (2013), Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 4. Etel L., Liszewski G. (2002), Podatki majątkowe w Polsce - wybrane problemy, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 5. Etel L. (2009), Podatki od nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa.
 6. European Tax Survey. The Benefits of Stability, Deloitte, www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/ Local%20Assets/Documents/Services/Tax/uk-tax-european-tax-survey-2013.pdf (4.03.2014).
 7. Falcenloben D. (2009), Kataster nieruchomości, Gall, Warszawa.
 8. Felis P. (2012), System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Infos nr 14(127), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 9. Glumińska-Pawlic J. (2012), Podatki i opłaty lokalne: małe podatki - duże absurdy, w: Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, red. J. Glumińska-Pawlic, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Hanusz A., Czerski P. (2004), Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze, Kraków.
 11. Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Kosikowski C. (2008), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 13. Krawczyk M. (2009), Powszechna taksacja nieruchomości - istota i znaczenie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 3, Warszawa.
 14. Litwińczuk H. (2013), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (2011), Prawo finansowe, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Miszczuk M. (2009), System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Modzelewski W., Bielawny J. (2008), Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., Warszawa.
 18. Morawski W. (2009), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ODDK, Gdańsk.
 19. Niezgoda A. (2012), Podział zasobów publicznych między administracją rządową i samorządem, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację poselską nr 4410 w sprawie jednolitego dla całego kraju wzorca deklaracji podatkowej zawierającego informacje o nieruchomościach i budowlach, sejmowy serwis internetowy: http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Interpelacja Tresc.xsp?key=3200F5D9&view=null (4.03.2014).
 21. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Wójtowicz W. (2005), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Zakamycze, Kraków.
 24. Wójtowicz K. (2007), System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu