BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frymus Magdalena (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Jednostki zobowiązane i uprawnione do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce
Entities Obliged and Entitled to Implementation of International Financial Reporting Standards in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Emisja papierów wartościowych
Consolidated financial statements, International Financial Reporting Standard, Securities emission
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie jednostek zobowiązanych i uprawnionych do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Polsce. Metodologia badania - przegląd aktów prawnych i literatury przedmiotu oraz wykorzystanie danych z raportów dotyczących wdrożenia MSSF w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wynik - państwa należące do EOG, w tym Polska, implementowały MSSF do swojego prawa. Każde z nich podeszło indywidualnie do nałożonych regulacji. Nie wszystkie polskie jednostki mogą stosować MSSF. Oryginalność/Wartość - opisano proces wdrażania rozporządzeń Unii Europejskiej (UE) dotyczących MSSF przez wybrane państwa europejskie, będące członkami EOG. Zaprezentowano również podmiotowy zakres obligatoryjnego i fakultatywnego sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF według prawa polskiego. Przedstawiono korzyści i problemy wynikające z wdrażania i stosowania MSSF. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of entities obliged and entitled to implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Poland. Design/Methodology/approach - scientific review of law regulations and objective literature used for reporting about implementation of IFRS in EEA Member States. Findings - EEA Member States, including Poland, implemented IFRS to their law. Each of them approached individually to imposed regulations. Not every polish entities can apply IFRS. Originality/value - the paper shows processes of IFRS implementation by selected European countries which are EEA Member States. Additionally, IFRS's subjective scope of obligatory and optional accounts make up according to Polish law were discussed. Summary also contains advantages and constrains related to implementation of IFRS. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. About Us - Guide to the IASC Fundation and IASB 'Who We are and What We do' (2009), International Accounting Standards Board.
 2. Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Gierusz J., Gościniak K., Zackiewicz B. (2007), MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Difin, Warszawa.
 4. Gos W. (2007), Cel, zakres oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w: MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, red. K. Winiarska, Difin, Warszawa.
 5. Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA (2012).
 7. Jaruga A. (2005), MSSF a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 8. Jaruga A. (2007), Przewidywanie zmian w ramach konceptualnych sprawozdawczości finansowej, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), MSR/MSSF: nowe regulacje, SKwP, Warszawa.
 10. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 11. Praktyczny przewodnik po MSSF (2013), Deloitte, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r., przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 15. Walińska E. (2012), "Kroki milowe" w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, w: Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. www.ifrs.org.
 17. Zuchewicz J. (2008), Standaryzacja rachunkowości a rachunkowość małego i średniego przedsiębiorstwa, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu