BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginalska Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Title
Rola rachunkowości w społecznej gospodarce rynkowej
The Role of Accounting in Social Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 37-45, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Teoria ekonomii, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Social Responsibility, Accounting, Accounting theory, Economic theory, Social market economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie roli rachunkowości w społecznej gospodarce rynkowej, w tle występujących w literaturze przedmiotu terminów i założeń społecznej gospodarki rynkowej. Metodologia badania - cel został zrealizowany poprzez wykorzystanie metody analizy opisowej. Wynik - rachunkowość odpowiedzialności społecznej bierze czynny udział w wypełnianiu założeń społecznej gospodarki rynkowej, rozszerzając przy tym obszar zainteresowań rachunkowości oraz dostarczając informacji o zróżnicowanym charakterze. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi zbiór terminów i założeń związanych ze społeczną gospodarką rynkową. W sposób opisowy wskazuje poszczególne zadania stanowiące wyzwanie dla rachunkowości w wypełnianiu założeń społecznej gospodarki rynkowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present a role of accounting in social market economy in the background of terms and postulates social market economy. Design/Methodology/approach - the purpose has been achieved by the use of descriptive method of analysis. Findings - Social Responsibility Accounting participate in achieving postulates social market economy. That causes changing or stretching a research area of accounting. The accounting should supply information on different nature, both quantitative and qualitative. Originality/value - the article is a collection of terms and postulates social market economy. It also informs what kind of tasks of social market economy are completed by accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 2. Bismarck P. (2013), Społeczna gospodarka rynkowa. Odpowiedzialność i wolność, Warszawa.
 3. Breda M.F., Hendriksen E.A. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Cieślak. M. (2012), Czy rachunkowość przestaje być rachunkowością?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 233, Poznań.
 5. Chwedeńczuk B., O wolności i odpowiedzialności, www.humanizm.net.pl/uwagibh.html (24.01.2014).
 6. Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Kamela-Sowińska A. (2009), Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Kamela-Sowińska, A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna?, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Kołodko G.W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej, "Przegląd Socjalistyczny" nr 3 (30).
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483.
 11. Kowalczyk Z. (1967), Rachunkowość społeczna a polityka ekonomiczna państwa kapitalistycznego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 12. Kulińska-Sadłocha, E. (2011), Idea zrównoważonego rozwoju a ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4 (52), Białystok.
 13. Kuhn T.S. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 14. Markowski, K. (1992), Rola państwa w gospodarce rynkowej, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 15. Mattessich R. (1994), Accounting as Cultural Force, Past, Present and Future, "The European Accounting Review" Vol. 3, No. 2.
 16. Mączyńska E., Pysz P. (2010), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Mączyńska E. (2013), Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Szczecin.
 18. Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 56 (112).
 19. Pysz, P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Rybak, M. (2004), Etyka Menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Samelak J. (2012), Rola rachunkowości w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 233, Poznań.
 22. Sobol E. (2005), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Sojak S. (2011), Rachunkowość przymiotnikowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 24. Swadźba S. (2009), Systemy gospodarcze: zagadnienia teoretyczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 25. Swadźba S. (2007), Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 26. Szplit A. (2011), Dlaczego (nie) społeczna gospodarka rynkowa?, Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 27. The Treaty of Lisbon (2007), "Official Journal of the European Union" http://publications.europa.eu (26.01.2014).
 28. Wesołowski S. (2010), Założenia i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, materiały konferencyjne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu