BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie działalności uczelni publicznych
Financing the Activity of Public Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 47-56, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przychody, Finansowanie badań naukowych, Finanse szkolnictwa wyższego
Higher education, Revenue, Financing scientific research, Higher education finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza przychodów osiąganych przez wybrane uczelnie publiczne. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - w opracowaniu wskazuje się na tendencje zmian w zakresie przychodów wybranych uczelni publicznych. Oryginalność/Wartość - w artykule stawia się hipotezę, że uczelnie publiczne muszą finansować swoją działalność nie tylko z dotacji budżetowych lub opłat za świadczone usługi edukacyjne ale również ze środków przeznaczonych na naukę oraz przychodów związanych komercjalizacją wyników badań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to analyse incomes received by the selected Polish public universities. Design/Methodology/approach - the content analysis as well as deductive and inductive reasoning were used in the study. Findings - the study points to the direction of changes in the scope of incomes of the selected Polish public universities. Originality/value - in the article the following hypothesis is proposed: Public universities must finance their activity not only using government grants or payments they receive for the educational services, but also from resources that are provided for studies as well as incomes related to commercialisation of the research results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2003-2013, Uniwersytecka Komisja Finansowa, materiał niepublikowany.
 2. Cieślicki J. (2014), Pracownicy naukowi uczelni wyższych od lat prowadzą badania naukowe za darmo, "Gazeta Wyborcza" z 17 stycznia 2014 roku.
 3. Estarmann T., Pruvot E.B. (2011), Financially Sustainable Universities II, European Univeristies Diversifying Income Streams, EUA, Publications, Brussels.
 4. Gos W. (2012), Kapitał i finansowania działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 5. Kalinowski J. (2012), Dywersyfikacja przychodów i jej wpływ na zarządzanie kosztami w europejskich uczelniach wyższych, w: Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie 2011: Finansowanie i wymiar społeczny, eacea.ec.europa.eu/ education.
 7. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2013, poz. 885 z późn. zm.
 10. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2013, poz. 168 z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 roku w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, DzU nr 243, poz. 1446.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, DzU 2012, poz. 1533.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, DzU nr 218, poz. 1438.
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, DzU 2013, poz. 1571.
 15. Sztern Ł. (2013), Współpraca nauki z biznesem. Formy i narzędzia wsparcia, PARP, Warszawa.
 16. www.bsskancelaria.pl (28.12.2013).
 17. www.stat.gov.pl/gus/definicje (20.12.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu