BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Title
Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym
Analysis of the Risk in the Supply Chain and Its Management in the International Context
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 4, s. 2-9, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Analiza ryzyka, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie ryzykiem, Logistyka międzynarodowa
Risk analysis, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Risk management, International logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność międzynarodową z uwagi na złożoność transakcji handlowych coraz częściej narażone są na negatywne konsekwencje istniejących zagrożeń, które nie występują już wyłącznie w otoczeniu lokalnym. Firmy aby przeciwdziałać takim sytuacjom muszą dokonać analizy ryzyka występującego w ich łańcuchu dostaw oraz opracować odpowiednie metody zarządzania nim w postaci zapobiegania oraz łagodzenia ewentualnych skutków. Ponieważ w literaturze zauważalna jest relatywna rzadkość występowania opracowań dotyczących zarządzania ryzykiem międzynarodowym, a częstotliwość jego występowania zdecydowanie wzrasta, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania kładąc szczególny nacisk właśnie na aspekt międzynarodowy. Ryzyko występujące hipotetycznie na zewnątrz łańcucha dostaw oddziałuje bowiem na niego w coraz większym stopniu, stąd konieczność opracowania właściwych metod przeciwdziałania takim sytuacjom. Dzięki analizie poszczególnych metod zarządzania ryzykiem oraz ich wzajemnego porównania możliwe jest przedstawienie celowości ich zastosowania dla przedsiębiorstw osadzonych w międzynarodowych łańcuchach dostaw.(abstrakt oryginalny)

Companies that operate internationally due to the complexity of commercial transactions are increasingly exposed to the negative consequences of existing threats that do not exist any longer only in the local environment. Enterprise in order to prevent such situations has to analyze risk in their supply chain and develop appropriate methods of its management in the form of prevention and mitigation of potential impacts. Because the literature is relatively rare in studies on international risk management, and its incidence is increasing strongly, the article presents possible solutions with an emphasis on the international aspect. As the risk that hypothetically occurs outside of the supply chain affects it interior in the increasing level, hence the need to develop appropriate methods for dealing with such situations. By analyzing various risk management methods and their mutual comparison, it is possible to show the desirability of their applications for enterprises embedded in international supply chains.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brdulak, H. (2007). Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieci dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2-7.
 2. Giunipero, L.C., Eltantawy, R.A. (2004). Securing the upstream supply chain: a risk management approach. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34 (9), 698-713.
 3. Harland, C., Powell, P., Caldwell, N., Zheng, J., Woerndl, M., Xu, S. (2003). Supply network risks arising from e-business: findings from empirical research. Referat wygłoszony na: 19th IMP conference, Lugano.
 4. Hoffmann, P., Schiele H., Song, M., Krabbendam, K. (2011). Supply risk management from a transaction cost and social exchange theory perspective, Referat wygłoszony na: 27th IMP conference, Glasgow.
 5. Jakubczyk, J., Pisz, I. (2013). Przykład analizy zagrożeń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 23-31.
 6. Khan, O., Burnes, B. (2007). Risk and supply chain management: creating a research agenda. The International Journal of Logistics Management, 18 (2), 197-216.
 7. Konecka, S. (2007). Ryzyko a relacje w sieciach dostaw. Logistyka, (1), 14-17.
 8. Manuj, I., Mentzer, J.T. (2008). Global supply chain risk management strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 (3), 192-223.
 9. Maternowska, M. (2006). Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Logistyka, (1), 14-20.
 10. Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 2-8.
 11. Olson, D.L., Wu, D.D. (2010). A review of enterprise risk management in supply chain. Kybemetes, 39 (5), 694-706.
 12. Punniyamoorthy, M., Thamaraiselvan, N., Manikandan, L. (2013) Assessment of supply chain risk: scale development and validation. Benchmarking: An International Journal, 20 (1), 79-106.
 13. Tummala, R., Schoenherr, T. (2011). Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP). Supply Chain Management: An International Journal, 16 (6), 474-483.
 14. Waters, D. (2011). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics. London: Kogan Page.
 15. Welch, L.S. (2004). International entrepreneurship and internationalization: common threads. W: L.P. Dana (eds.), Handbook of Research on International Entrepreneurship. Northampton: Edward Elgar.
 16. Wieteska, G. (2011a). Przeniesienie jako jedna z metod postępowania wobec ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca-odbiorca na rynku przedsiębiorstw. Logistyka, (2), 2-6.
 17. Wieteska, G. (201 lb) Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B. Warszawa: Difin.
 18. Wieteska, G. (2011c). Znaczenie działań ograniczających ryzyko w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 11-18.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu