BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motowidlak Urszula (Uniwersytet Łódzki)
Title
Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie
Identification of Transport Fuel Needs
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 4, s. 19-28, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Transport, Zużycie energii, Paliwa płynne
Transport, Energy consumption, Liquid fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uwzględniając zmiany społeczno-gospodarcze oraz kierunki polityki Unii Europejskiej, można zauważyć wciąż obecne problemy z wprowadzeniem sektora transportu na bardziej zrównoważoną ścieżkę. Szybko zwiększający się popyt na transport drogowy przyczynia się do wzrostu konsumpcji paliw ropopochodnych, w przeważającej większości oleju napędowego. Sektor transportu już teraz odpowiada za przeszło połowę światowej konsumpcji ropy i udział ten rośnie. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania paliw w transporcie okazała się bowiem niewystarczająca wobec zwiększającej się liczby samochodów oraz wzrostu pracy przewozowej. Na bazie scenariuszy i wielu studiów przypadku można stwierdzić, że w perspektywie średniookresowej bilans paliwowy w sektorze transportu w 90% zdominowany będzie przez surowce ropopochodne. Obowiązujące w nadchodzących dziesięcioleciach globalne trendy energetyczne i klimatyczne wyznaczają kluczowe wyzwanie stojące przed systemem transportowym - sprostanie ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.(abstrakt oryginalny)

Taking into account the socio-economic changes and policies of the European Union, you will still see current problems with the introduction of the transport sector on a more sustainable path. Rapidly increasing demand for road transport contributes to increased consumption of petroleum-based fuels, the vast majority of diesel. The transport sector is already responsible for more than half the world's oil consumption and the share is growing. Improvement of energy efficiency in transport fuel use was in fact insufficient for the increasing number of vehicles and the increase in transport performance. On the basis of a numerous scenarios and case studies it can be concluded that in the medium term balance of fuel in the transport sector in 90% will be dominated by the petroleum resources. Binding in the coming decades global trends in energy and climate determine the key challenge for transport system. The aim is namely to meet the constantly growing demand for energy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran, J., Maciejszczak, M., Pietrzak, M., Rokicki, T. i Wieki, L. (2008). Logistyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 2. European Commission (2008). European energy and transport. Trends to 2030 - Update 2007. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 3. European Commission (2013a). Energy, transport and environment indicators. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 4. European Commission (2013b). EU energy and transport in figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 5. European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps (09.08.2013).
 6. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables (12.10.2013).
 7. Ficoń, K. (2005). Zarys mikrologistyki. Warszawa - Gdynia: BEL Studio Sp. z o.o.
 8. Komisja Europejska (2013a). Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. Bruksela: KE.
 9. Komisja Europejska (2013b). Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Bruksela: KE.
 10. Komisja Wspólnot Europejskich (2006). Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. Bruksela: KE.
 11. Motowidlak, U. (2012). Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie. Handel Wewnętrzny, Trendy i Wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. (1), 156-165.
 12. Motowidlak, U. (2013). Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju światowego rynku biopaliw transportowych. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (3), 819-831.
 13. Pieńkowski D. (2012). Paradoks Jevons'a a konsumpcja energii w Unii Europejskiej. Problemy Ekorozwoju, 7 (1), 105-116.
 14. Zielaskiewicz H. (2009). Transport jako ogniwo łańcucha logistycznego i jego oddziaływanie na środowisko naturalne. Logistyka, (4), 28-32.
 15. Zielaskiewicz H. i Nowak I. (2010). Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji. Logistyka, (1), 21-27.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu