BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygan Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
The Socio-Economic Reasons for the Irrationality in the Natural Environment Utilization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 201, s. 113-123
Issue title
Prace z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Racjonalność gospodarowania, Gospodarowanie zasobami naturalnymi
Natural environment, Economic rationality, Natural resources management
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ograniczenia i uwarunkowania nieracjonalnego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym.

In the paper the author points out that the basic reasons for irrational utilization of the natural environment are related to the improper understanding of the essence of rationality in economic processes. The especially unfavourable role in this field has been played by the Lange's minimalization-maximalization principle of rationality - limited to the quantifiable area. The influence of this principle upon the implemented economic strategy is reflected in the improper formulation of social-economic aims, the means and instruments of activity which - as the author attempts to prove - encourages the depreciation of the natural environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Sacha J., Materiały z seminarium EKG ONZ , Ekonomiczne aspekty planowania rozwoju gospodarczego, Rotterdam 7-8 IV 1975.
 2. Commoner B., Zamykający się krąg - przyroda, człowiek, technika, PWE, Warszawa 1974.
 3. Semkow J., Ekonomia a ekologia, PWN, Warszawa 1980, s. 12-13.
 4. Kapp K. W., Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa 1960.
 5. Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Warszawa 1973, s. 375-376.
 6. G. Chromuszin., Problemy ekologii, "Waprosy ekonomiki" 1973, nr 8, s. 122-132.
 7. Lacko R., Triedne aspekty ochrany a tvory zivotneho prostsredia, "Ekonomicky Casopis" 1974, nr 8, s. 695-706.
 8. Borkacki S., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska człowieka, "Roczniki Naukowe AWF w Krakowie" 1977, s. 40.
 9. Brzoza Z., Problemy ochrony środowiska człowieka, "Gospodarka Planowa" 1972, nr 10, s. 604.
 10. Lange O., Ekonomia polityczna, Dzieła, t. III, s. 375.
 11. Kapp K. W., Zakłócenia środowiska a koszty społeczne. Wyzwanie dla ekonomii, w: Środowisko człowieka a rozwój społeczno-gospodarczy, Wybór opracowań pod red. J. Kukliński, PWE, Warszawa 1975, s. 96-97.
 12. Krehm W., Babels Tower: The Dynamics of Economic Breahdown, Toronto 1977, s. 46-77.
 13. Kamiński B., Okólski M., Racjonalność systemów społeczno-ekonomicznych w świetle prawa entropii, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukasiewicz, PWE, Warszawa 1980, s. 314-315.
 14. Kowalik T., Socjologiczny obszar ekonomii O. Langego, "Studia Socjologiczne" 1974, nr 3.
 15. Kula W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, PWN, Warszawa 1962.
 16. Giedymin J., Problemy, założenia, rozstrzygnięcia, Studia nad logicznymi postawami nauk społecznych, PTE, Poznań 1964.
 17. Hartwil G., Wirtschaftliche und soziale Rationalität, Fred. Emke, Verlag, Stuttgard 1968.
 18. Lange O., Ekonomia polityczna, Dzieła, t. I, Warszawa 1975, s. 396.
 19. Sadowski Z., Uwagi o racjonalności makroekonomicznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PTE, Warszawa 1980, s. 94.
 20. Kolipiński J., Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka, PAN, Warszawa 1980, s. 88.
 21. Miller D.M., Starr K.K., Polityka a teoria decyzji, Warszawa 1971.
 22. Pajestka J., Problemy strategii rozwoju ekonomicznego Polski, w: Problemy strategii gospodarczej, red. Z. Bamberg, PWN, Warszawa 1971, s. 73.
 23. Siciński A., Strzelecki J., Styl życia a jakość życia. Przyczynek do problemów polityki społecznej, w: Styl życia, PAN, Warszawa 1976.
 24. Baka W., Społeczne mechanizmy racjonalizacji strategii rozwoju, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 9, s. 454.
 25. Blok Z., Stemplowski B., Podstawy racjonalnego gospodarowania, KiW, Warszawa 1981, s. 46-47.
 26. Coddington A., The Economics of Ecology, "New Society" z 9IV1970, s. 597.
 27. Iglesias A.F., Rozwój a środowisko człowieka, w: Środowisko człowieka a rozwój społeczno-gospodarczy. Wybór opracowań, red. A. Kukliński, PWE, Warszawa 1975, s. 14 i 18.
 28. Dasman R.F., Milton J.P., Freeman R.M., Ekologiczne podstawy rozwoju ekonomicznego, PWN, Warszawa 1980, s. 16.
 29. Józefiak E., Mujżel J., Reprodukcja w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1974.
 30. Baka W., Góra S., Krzysiak Z., Porwit K., Planowanie gospodarki narodowej, wyd. 2, Warszawa 1978, s. 164.
 31. Cygan A., Możliwości zastosowania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków 1981, nr 147.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu