BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binkowski Piotr (Akademia Finansów w Warszawie)
Title
Derywaty pogodowe - geneza, rodzaje oraz zastosowanie
Weather Derivatives - Origin, Types and Application
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 47-68, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Ryzyko pogodowe, Instrumenty finansowe, Straty gospodarcze
Weather risk, Financial instruments, Economic losses
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw różnych branż jest narażonych na ryzyko utraty przychodów w wyniku niekorzystnych zmian czynników pogodowych. Do branż najbardziej narażonych na ryzyko pogodowe należy zaliczyć: energetykę, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Zainicjowało to dynamiczny rozwój rynków derywatów pogodowych wraz ze wzrostem świadomości ryzyka pogodowego wśród uczestników tego rynku. Rynki derywatów pogodowych rozwijają się obecnie we wszystkich rozwiniętych gospodarkach: USA, Azja oraz Europa. Konstruowanie derywatów pogodowych polega na skwantyfikowaniu czynników pogodowych w postaci indeksów pogodowych, co jest stosunkowo proste, trudniejszym zadaniem może okazać się zdobycie dokładnych danych historycznych wybranych czynników pogodowych. Z kolei biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój instrumentów pochodnych - przede wszystkim tych rozliczanych finansowo, opartych na indeksach - rynek finansowy dysponuje szerokim wachlarzem różnych rodzajów sprawdzonych instrumentów pochodnych (kontrakty futures, forward, opcje, swapy), które z powodzeniem mogą być wykorzystane (i są) na rynkach derywatów pogodowych zarówno do ograniczania ryzyka pogodowego, jak i zawierania transakcji spekulacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The number of companies that are exposed to the revenues loss risk caused by weather variability is still increasing. The businesses that are mostly exposed to weather risk are following: energy, agriculture, constructions and transport. That situation has initiated dynamic growth of weather derivatives markets as well as the awareness of the weather risk among the market participants. Presently, the weather derivatives markets evaluate rapidly in all the mature economies: USA, Asia and Europe. Constructing weather derivatives relies on quantifying climate factors in the form of indexes, what is quite simple task, more difficultly can be gathering precise historical data of required climate factors. Taking into consideration so far development of derivatives - especially the financial derivatives based on different types of indexes - financial market has at disposal wide range of different types of proved derivatives (futures, forward, options, swaps), which can be successfully utilised on the weather-driven markets both for hedging weather risk and speculating.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Localised Flood, www.asiavisk.com.hk
  2. Development of the European Weather Market, ABM Amro Bank, WRMA European Meeting, 2004.
  3. Garman M., Blanco C., Ericsson R., Seeking a Standard Pricing Model, "Environmental Finance", 2000.
  4. Kaliszewski I., Umowy terminowe dla parametrów pogody, "Rynek Terminowy", 2000 nr 8.
  5. PricewaterhouseCoopers, 2006 Survey Results.
  6. www.cme.com
  7. www.wrma.org;
  8. www.asiavisk.com.hk
  9. www.weatherderivatives.com
  10. www.euronext.com
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu