BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodyńska Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Zabezpieczenie należności jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa
Transactions Security Tools in Account Receivables Management
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 111-124, tab., bibliogr. 18 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Polityka kredytowa, Należności, Zarządzanie należnościami, Zabezpieczenie kredytów, Transakcje handlowe
Crediting policy, Receivables, Receivables management, Securities loans, Commercial transaction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Duża konkurencja wśród dostawców towarów i usług spowodowała, iż standardem stało się udzielanie klientom odroczonego terminu płatności, co równoznaczne jest z udzieleniem klientowi kredytu handlowego. Przedsiębiorstwa starają się ograniczać ryzyko kredytowe poprzez zabezpieczanie swoich transakcji handlowych, zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką kredytową, która determinuje w pewnym stopniu wybór narzędzi zabezpieczania transakcji handlowych. W niniejszym artykule przedstawiono pełen wachlarz narzędzi zabezpieczających transakcje handlowe według generalnego podziału na zabezpieczenia osobiste i majątkowe. Autor zwraca uwagę na fakt, iż prowadząc odpowiednią politykę kredytową wobec kontrahentów, przedsiębiorstwo ma szanse skuteczniej monitorować należności i zawierać nacisk na ich zwrot, a w przypadku niesolidnego płatnika, w razie potrzeby, skorzystać może z przygotowanych wcześniej narzędzi zabezpieczających transakcje handlowe. Autor przekonuje, że bez względu na wybór instrumentów zabezpieczających transakcje handlowe, czy przesłanki, jakimi kieruje się zarządzający należnościami, podstawowym kryterium oceny zabezpieczenia, powinna być jego realna, sprawdzona i zweryfikowana wartość. Niewiele jest bowiem wart zastaw na rzeczy, która w rzeczywistości w ogóle nie istnieje, podobnie jak poręczenie osoby niewypłacalnej. (abstrakt oryginalny)

Large competition among goods and services suppliers caused that granting clients deferred term of payment became a standard, so in other word granting clients commercial credit is a standard. Companies try to limit credit risk by securing their trade transactions in accordance with their credit policy that determines in some way the choice of trade transaction security tools. This article presents a full range of trade transaction security tools according to the general division into personal and property securities. The author pays attention to the fact that while conducting a proper credit policy in relation to clients, a company has chances to monitor efficiently the receivables and insist on their payment as well as use, as needed, the earlier prepared trade transaction security tools. The author convinces that regardless of the choice of trade transaction security tools, or reasons leading the receivables managing person, the basic criterion of security evaluation shall be its real, checked and verified value. The pledge on an object that does not exist is not worth much. The same applies to security granted by an insolvent person. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 3. Dobrodziej E., Zabezpieczenia oraz egzekucja należności, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1996.
 4. Finanse przedsiębiorstwa, Szyszko L., Szczepański J. (red.), PWE, Warszawa 2003.
 5. Grzywacz J., Factoring, Difin, Warszawa 2005.
 6. Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1991.
 7. Heropolitańska I., Sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger, Warszawa 2000.
 8. Jasiakiewicz B., Jokiel E. M., Koźma Z., Ożóg M., Skrzynecka-Pilch B., Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym, ODDK, Gdańsk 2001.
 9. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Kowalski R., Opodatkowanie, obrót wierzytelnościami, windykacja, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
 11. Krasiński A., Faktoring zamiast kredytu, "Gazeta Prawna", 2005 nr 168.
 12. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 13. Majak J., Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
 14. Osada Z., Wędrychowski M. P., Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 15. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Ustawa z 6 grudnia 1996 rok o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz.U.1996.149.703 (U)
 18. Ustawa z 6 lipca 1982 rok o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U.2001.124.1361 (U)
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu