BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Marzena (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Konferencja "Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu". Omówienie i konkluzje
Intemational Conference "New Trends and Challenges in Management". Treatment and Conclusions
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 165-175, bibliogr. 5 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Ewolucja zarządzania, Rynek europejski, Doskonalenie zarządzania, Dydaktyka zarządzania
Evolution of management, European market, Management development, Management education
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Proces integracji z Unią Europejską tworzy nowe wyzwania dotyczące zasad funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego oraz wzrost konkurencji ze strony przedsiębiorstw. Stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie przygotowywania przedsięwzięć, przestrzegania prawa i zwyczajów biznesowych, uwzględniania dorobku nauki czy kreacji właściwego wizerunku firmy. Globalizacja generuje natomiast zagadnienia nowej kultury działania, związane z koniecznością wykorzystania wiedzy, funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i pojawieniem się nowych zjawisk czy narzędzi. Ogólnoświatowe trendy i przemiany wyciskają coraz silniejsze piętno na funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Były one przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej, jaka odbyła się w listopadzie 2007 r., w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Process of integration create new challenges with European Union concerning principle function homogeneous market European and growth of competition from part of enterprise. It puts new claims before enterprises in range of preparation of venture, observances and business customs, taking into consideration of possessions of science or suitable creation firm image. However, globalization generates question of new culture of operation, with necessity of utilization of knowledge relate, in information society functioning and appearance new phenomena or instruments. World-wide trends and conversions extract strongest mark on functioning enterprise more. They were object of international scientific conference, that has proceeded in high school of finance and in Warsaw in November 2007. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bodie Z., Merton R. C., Finanse, PWE, Warszawa 2004.
  2. Domański S. R., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  3. Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Weiss E., Godlewska M. (red.), VizjaPress & IT, Warszawa 2007.
  4. Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Szczepankowski P. (red.), VizjaPress & IT, Warszawa 2006.
  5. Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu