BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Problemy definicyjne polityki rachunkowości
Definitional Problems of Accounting Policy
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 11-27, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie zyskami, Rachunkowość, Zasady rachunkowości, Polityka bilansowa, Polityka rachunkowości, Rachunkowość kreatywna
Earnings management, Accounting, Accounting principles, Balance sheets policy, Accounting policy, Creative accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zasygnalizowano problem związany z zamiennym stosowaniem pojęć takich jak polityka rachunkowości, zasady rachunkowości i polityka bilansowa. Ponadto wskazano na problem dotyczący braku zgodności co do sposobu definiowania kreatywnej rachunkowości (abstrakt oryginalny)

The article signaled a problem with the alternatively use of terms such as accounting policy, accounting principles and earnings management. Furthermore this paper pointed out the problem of disagreement regarding methog of defining creative accounting. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artienwicz N., Jak optymalnie konstruować politykę rachunkowości, "Biuletyn Rachunkowości", 2011, nr 6 (126), Informator.
 2. Brzezin W., Makro- i mikropolityka rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 876, Wrocław 2000.
 3. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1998.
 4. Cebrowska T., Polityka bilansowa, [w:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa 2010.
 5. Gawart M., Ryzyko w kontekście polityki rachunkowości, [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 6. Grzegorczyk W., Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, "Rzeczpospolita", 2002, nr 2782.
 7. Hendriksen E. A., van Breda M. F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 8. Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe. Ujęcie księgowe a podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997.
 9. Jezierska E., Polityka rachunkowości w globalnej gospodarce XXI wieku, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 10. Karczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 11. Karmańska A., Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. P. Wachowiak, SKwP, Warszawa 2006.
 12. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 13. Mikołajczyk M., Polityka rachunkowości a polityka bilansowa - podmiotowy i przedmiotowy zakres znaczeniowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, nr 82.
 14. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, t. 3, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CEDEWU, Warszawa 2007.
 16. Płóciennik-Napierała J., Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych, Difin, Warszawa 2006.
 17. Sawicki, Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2009.
 18. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 20. Zieniuk P., Kontrolna funkcja polityki rachunkowości, [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011.
 21. http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/44/rachunkowoscgieldowa/ polityka-bilansowa-sztuka-czy-kuglarstwo.html (06.09.2011).
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu