BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkiewicz Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Zadłużenie publiczne a koniunktura gospodarcza
Public Debt and Economic Cycle
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 205-215, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Deficyt budżetowy, Zadłużenie, Produkt krajowy brutto (PKB), Dług publiczny
Business trends, Budget deficit, Indebtedness, Gross domestic product (GDP), Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne finanse publiczne, oprócz istnienia nierównowag na rachunkach budżetowych, cechuje wyraźna tendencja do zadłużania się, jednakże kreacja długu nie może być traktowana jako recepta na wszystkie niedomagania gospodarki. Celem podjętych rozważań jest zwrócenie szczególnej uwagi na trwale narastający dług publiczny, który mimo to jest traktowany jako wskaźnik uzupełniający1 (dostarczający dodatkowych informacji o kondycji makroekonomicznej kraju) lub zupełnie niedoceniany2. Nie zmienia to jednak faktu, że notowane w ostatniej dekadzie przyrosty zadłużenia państw europejskich pozwalają postawić tezę, że wartość długu publicznego rośnie w oderwaniu od koniunktury gospodarczej, co skłania do wyjaśnienia zależności pomiędzy wartością zadłużenia a tempem wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), która tylko pozornie wydaje się być oczywista. Z tego powodu warto zastanowić się nad problemem narastającego długu publicznego, w tym rzeczywistego wpływu tempa wzrostu gospodarczego na to zjawisko, a zwłaszcza trudności w transferowaniu efektów ożywienia gospodarczego na stan zadłużenia państwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the problem of public debt, especially rising amount of this. This dangerous direction was observed for years and it accelerated in recession time. What is more, growing countries indebtedness is a sign of temporary public finance and it makes difficult to prevent the future crisis and shocks because it limits possibilities of budgetary policy. First part of this work was dedicated to describe correlation between economic cycle and level of public debt. In the second piece, there was highlighted fact that public indebtedness is rising irrespective to growing GDP, what may be very interesting to future research. Finally conclusion suggests that influence of GDP growth on indebtedness level depends on budgetary policy restrictiveness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gradoń W., Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce, AE, Katowice 2004.
 2. Marciniak S., Makro- i Mikroekonomia, Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2006.
 3. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 4. OECD Economic Outlook, no. 86, 2009.
 5. Oręziak L., Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych, Artykuł przygotowany na konferencje SGH, 2010.
 6. Osiatyński J., Finanse publiczne, ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
 7. Stiglizt J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 8. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
 9. Wernik A., Równowaga finansów publicznych a euro, Bank i Kredyt, 40/2009.
 10. Ziółkowska W., Finanse publiczne, Teoria i zastosowanie, WSB, Poznań 2005.
 11. Gazeta Wyborcza z dn. 09.05.2011.
 12. Artykuł 216 Konstytucji RP.
 13. http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/.
 14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/searc h_database
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu