BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska), Michalczyk Aleksandra (Politechnika Koszalińska)
Title
Szkolenia pracownicze a rozwój wiedzy w świetle badań empirycznych
The Training Staff Evaluation and Knowledge Development in Empirical Study
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 177-187, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Szkolenia, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój
Human capital, Training, Knowledge-based economy, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wobec nowych wyzwań, jakie stawia przed gospodarką i podmiotami rynkowymi nowa strategia europejska "Europa 2020"1 niniejszy artykuł porusza problematykę rozwoju kapitału ludzkiego w procesie zdobywania wiedzy. Zasadniczym celem artykułu jest próba oceny szkoleń przeprowadzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Korczaka w Słupsku i ich wpływu na możliwości rozwoju kapitału ludzkiego. W szczególności weryfikacji poddano rodzaj i przydatność wiedzy zdobytej podczas szkoleń pracowniczych. (abstrakt oryginalny)

New challenges, which puts the economy and market operators new European strategy "Europe" 2020 causes that this article shall take human capital development in the acquisition of knowledge as priority issues and still valid. One of the principal purpose of this article is assessment of trainings, they have been carried out in a Hospital J. Korczak in Słupsk and their impact on opportunities for the development of human capital. In particular are checked type and the usefulness knowledge gained during training staff. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii, wydanie trzecie poprawione, Ars boni et aequi, Poznań.
  2. Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008.
  3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 2010.
  4. Hejduk I., Grudzewski W.M., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, E-mentor nr1 (8)/2005.
  5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, wydanie III zmienione, PWE, Warszawa 2003.
  6. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, wyd. Business Press, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu