BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki w świetle regulacji prawnych
Responsibility for the Accounting Unit in the Light Legal Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 57-67, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Rachunkowość, Etyka zawodowa, Księgowość
Accounting, Professional ethics, Bookkeeping
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu odpowiedzialności za rachunkowość jednostki gospodarczej. Metodologia badań - w opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metodę dedukcji. Wynik - analizując podstawowe akty prawne dotyczące tematu można wskazać osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w jednostkach oraz zakres ich odpowiedzialności. Oryginalność/Wartość - w artykule zestawiono i przeanalizowano najważniejsze akty prawne dotyczące odpowiedzialności za rachunkowość w przedsiębiorstwie oraz dokonano oceny regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the following article is to introduce the range of responsibility for the accountancy of an economic unit. Design/Methodology/approach - classic research methods, such as the analysis of the subject literature and deduction have been employed here. Findings - by analysing the acts relating to the subject matter, figures responsible for keeping accountancy in units are to be indicated as well as the range of their responsibilities. Originality/value - basic acts relating to the responsibility for the accountancy in business have been set together, analysed and the issues of the legal basis have been evaluated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668.
 2. Dyrektywa nr 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, DzU UE L 182/19.
 3. Dyrektywa nr 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/ EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji, DzU UE L z dnia 16 sierpnia 2006 r.
 4. Grzybkowski, Guzek, Jackowski (2014), Analiza obowiązków rady nadzorczej w spółce akcyjnej, www.grzybkowskiguzek.pl/pl/opinie-prawne/69-analiza-obowiązków-rady-nadzorczej-w-spolce-akcyjnej.html
 5. Gos W. (2007), Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, "Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro", SKwP, Warszawa.
 6. Kiziukiewicz T. (2011), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 7. Kodeks etyki zawodowych księgowych (2011), Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych IFAC, tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 8. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Komunikat Ministra Finansów nr 10, z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz. Urz. Min. Fin. 2010, nr 6, poz. 26
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2012, poz. 186, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 166, poz. 1317, z późn. zm.
 19. Szymczak M. (1999), Słownik Języka Polskiego PWN L-P, PWN, Warszawa.
 20. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19.09.2013, sygn. akt II Aka 159/13.
 21. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 04.09.2013, sygn. akt IVKa 309/13.
 22. Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2013, sygn. akt VK 1629/12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu