BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Kowalczuk Jan (Politechnika Koszalińska)
Title
Rachunek dyskontowy jako instrument prospektywnej wyceny w rachunkowości według MSR/MSSF
The Bill Discounting as an Instrument for the Prospective Valuation of Accounting in Accordance with IAS/IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 79-87, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Rachunkowość, Wycena w rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa, Przepływy pieniężne, Prognozowanie
Accounting, Valuation in accounting, Financial reporting, Cash flows, Forecasting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie pozycji aktywów i zobowiązań, których wycena wstępna lub bilansowa wymaga zastosowania rachunku dyskontowego zgodnie z MSR/MSSF. Metodologia badania - głównymi metodami badawczymi są studia literaturowe, a najważniejszym źródłem są regulacje w zakresie rachunku dyskontowego zawarte w MSR/MSSF. Tekst został uporządkowany zgodnie z podejściem dedukcyjnym. Wynik - rezultatem badań jest stwierdzenie, że rachunek dyskontowy powinien być stosowany przy wycenie większości pozycji sprawozdania finansowego. Oryginalność/Wartość - kompleksowy charakter analizy, umożliwiający całościową ocenę wytycznych MSR/MSSF w zakresie wykorzystania rachunku dyskontowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to determine which balance sheet items require the use of a discount according to IAS/IFRS. Design/Methodology/approach - main research methods were literature studies, especially IAS/IFRS. Text is ordered according to the deductive attempt. Findings - an effect of deliberations is stating that discount should be applied in the valuation of most of the items of the financial statements. Originality/value - the comprehensive nature of the analysis, enabling an overall assessment guidelines of IAS/IFRS in the range of use of the discount account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz J. (2012), Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance" nr 4/3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria Rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Hońko S. (2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Hońko S. (2013), Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry i zasady, ZAPOL, Szczecin.
 5. Hońko S., Rublewski M. (2013), Wykorzystanie budżetowania przy szacowaniu wartości godziwej metodą dochodową na przykładzie MSSF 13, red. A. Dura, Budżetowanie - dziś i jutro, Wydawnictwa Akademii Górniczo- -Hutniczej, Kraków.
 6. Ignatowski R. (2009), Dyskonto a polska rachunkowość, "Rachunkowość" nr 3.
 7. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 74, SKwP, Warszawa.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IASB, SKwP, Warszawa.
 9. Milburn B.A. (2013), Framework for financial reporting, CA Magazine January/February.
 10. Projekt dyskusyjny Discussion Paper DP/2013/1, 2013, Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, dostępny na stronie intrenetowej IASB pod adresem: www.ifrs.org (31.03.2014).
 11. Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, dostępny na www.fmc.home.pl/upload/news/pdf_news_1395610802.pdf (31.03.2014).
 12. Wędzki D. (2013), Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (2011), IASB, SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu