BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Świadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych
Emploee Benefits in Accounting of an Economic Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 97-104, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Świadczenia pracownicze, Prawo pracy, Rachunkowość
Employee benefits, Labour law, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie istoty, zakresu świadczeń pracowniczych, podstaw prawnych ich ustalania, a także zasad wyceny i konsekwencji sprawozdawczych na podstawie polskiego prawa z uwzględnieniem w sprawach nieuregulowanych rozwiązań wskazanych w MSR 19 "Świadczenia pracownicze". Metodologia badania - przygotowując artykuł wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, standardów rachunkowości i literatury przedmiotu. Wynik - w artykule zwrócono uwagę na wielopłaszczy znowość problemu świadczeń pracowniczych, wskazano złożoność problemu wyceny w szczególności świadczeń o charakterze długoterminowym. Oryginalność/Wartość - artykuł jest próbą zaprezentowania świadczeń pracowniczych z perspektywy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatku dochodowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - a purpose of the article is to present an essence, range of employee benefits in a context of Polish labour and social securities law, methods of valuation and their financial reporting consequences. Accounting aspects are presented based on IAS 19 Employee benefits. Design/Methodology/approach - a method of analyses of acts of law, accounting standards and specialist literature were applied. Findings - In the article a problem of multifaceted aspects of employee benefits was emphasized, complexity of long-term employee benefits valuation was stressed. Originality/value - the article is an attempt to present a problem of employee benefits from a point of view of labour, social securities, accounting and income tax law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Dz. Urz. Min. Fin. 2008, nr 12, poz. 90 z dnia 28.11.2008 r.
 2. Kuzior A. (2013), Wycena elementów kapitału obrotowego, w: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, red. A. Piosik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. MSR 19 "Świadczenia pracownicze".
 4. Poniatowska L. (2012), Wycena rezerw na świadczenia pracownicze, w: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, red. H. Buk, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 82, Katowice.
 5. Stachowska S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOK, Toruń.
 6. Świderska G.K., Karwowski M. (2009), Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska i W. Więcław, MAC CONSALTING, Difin, Warszawa.
 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, DzU 2002, nr 200, poz. 1679, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2013, poz. 1442, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, DzU 2002, Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 4 marca1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, DzU 2012, poz. 592, z późn. zm.
 13. Wojas M. (2011), Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - dokumentacja i ewidencja księgowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu