BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryło Antonina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ sytuacji społecznej, politycznej i przeszłości na obecny stosunek ukraińskich rolników do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
The impact of social and political situation and of the past on the Ukrainian farmers' present attitude towards having their own farms
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 136-150, bibliogr.poz., 12 . tab,
Keyword
Sytuacja społeczno-polityczna, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Social and political conditions, Agriculture, Arable farm
Note
summ., streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule jest przedstawiona teza o wpływie sytuacji społecznej, politycznej i przeszłości historycznej na obecną świadomość ludności wiejskiej na Ukrainie. Badaniami objęto ludność wiejską na Ukrainie w aspekcie jej stosunku do problemu zawodu rolnika i prowadzenia własnego gospodarstwa. Przeszłość historyczna w okresie XX i początku XXI wieku wpłynęły w sposób zróżnicowany na stosunek do zawodu rolnika. Badania zostały przeprowadzone w trzech obszarach na Ukrainie: Pierwszy obszar - zachodnia Ukraina. Obszar ten był częścią Rzeczpospolitej Polskiej, której większa część w czasie pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku weszła w skład Austro-Węgier. Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości tereny te weszły w skład państwa polskiego. Po II Wojnie Światowej ziemie te weszły w skład ZSRR. Drugi obszar - ziemie środkowej Ukrainy. Ziemie te w większej części wchodziły w skład Rzeczpospolitej, a po rozbiorach Polski w końcu XVIII w. weszły w skład Rosji, a następnie znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. Trzeci obszar - ziemie wschodniej Ukrainy na wschodniej Ukrainy. Obszary te były zamieszkiwane przez Kozaków i w połowie XVIII w. Zostały zdominowane przez Rosję. W każdym z tych obszarów wybrano do badań po jednej wsi, w których zebrano stosowne materiały oraz dane i przeprowadzono wywiady z mieszkańcami wsi. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005 i 2006. Wyniki badań potwierdziły słuszność przyjętej tezy o wpływie sytuacji społecznej, politycznej i przeszłości historycznej na świadomość współczesnej ludności wiejskiej na Ukrainie. W zachodniej części Ukrainy jest znacznie większe zainteresowanie rolników prowadzeniem własnego gospodarstwa niż w środkowej i wschodniej. (abstrakt oryginalny)

In the article a thesis about the impact that social and political situation as well as the history have on present awareness of rural population in Ukraine has been presented. The research included Ukrainian rural population in relation to their attitude to being a farmer and running their own farm. The history of the 20th and the turn of the 21st centuries varied the attitude towards the profession of a farmer. The research was carried in three areas in Ukraine: The first area - western Ukraine. This area was part of the Kingdom of Poland, whose bigger part was included in the Austrian Empire after the first partition of Poland in 1772. After Poland had regained independence in 1918, between the wars this territory became a part of Polish Republic. After the Second World War these lands were included in the USSR. The second area - central Ukraine. The majority of this region was a part of the Kingdom of Poland and after the partitions of Poland at the end of the 18th century was included in Russia and then was within the boundaries of the USSR. The third area - eastern Ukraine. These areas were inhabited by Cossacks and in mid-18th century were dominated by Russia. For the purpose of research, in each of these areas one village was chosen where suitable materials and data were collected and surveys with the village inhabitants were carried out. The research was conducted in 2005 and 2006. The results confirmed the accepted thesis about the influence of social and political situation as well as historic heritage on awareness of contemporary rural population in Ukraine. There is a much greater interest among farmers in running their own farms in western Ukraine than in its central or eastern parts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bojko O., Istorija Ukrainy, Akademwydaw, Lviv 2004
 2. Diemianienko S., Kakaja agrarnaja politika nużna Ukrainie?, "Zierkało Niedieli", Nr 17, 2004.
 3. Hisem O., Szczerbyna W., Istorija Ukrainy XX stolittia, Nawczalna knyha - Bohdan, Ternopil 2001
 4. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PW E, Warszawa 2004
 5. Łanowyk B., Matusiakewycz Z., Matejko R., Zubalij O., Hriczuc'kyj O., Hłohus' J., Andruszczenko W., Rodionowa Ł., Bohonis O., Ukraina i swit. Istorija hospodarstwa wid perwisnoji doby i perszych cywilizacij do stanowłennia industrialnoho suspilstwa, Heneza, Kyiv 1994.
 6. Maslak P., Szyszczenko P., Geografija Ukrainy, Pedagogiczna presa, Kyiv 2002.
 7. Rocznik Statystyczny RP , GUS, Warszawa 2003.
 8. Statystycznyj szczoricznyk "Regiony Ukrainy" 2005, Derżawnyj komitet statystyky Ukrainy, Kyiv 2005.
 9. Statystycznyj szczoricznyk "Sils'ke hospodarstwo Ukrainy za 2004 rik", Derżawnyj komitet statystyky Ukrainy, Kyiv 2005.
 10. Szewelowa S., Procesy restrukturyzacji w sektorze rolno-żywnościowym Ukrainy, "Wieś Jutra", Nr 8, 2002.
 11. Szewelowa S., Transformacja sektora rolno-żywnościowego, "Agroprzemiany", Nr 7-8, 2002.
 12. Zakonodawstwo Ukrainy pro zemlu: Zemelnyj kodeks Ukrainy. Normat.-prawowi akty z zemelnych pytan', Jurinkom Inter, Kyiv 2002.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu