BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Title
Osady ściekowe alternatywą dla nawozów sztucznych w uprawie wierzby
Alternatives for Sewage Sudge Fertilizers Activity in Willow
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2014, nr 18, s. 35-46, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nawozy sztuczne, Sieć wodociągowa, Energetyka, Osady ściekowe
Artificial fertilizer, Water supply network, Energetics, Sewage sludge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wzrastająca ilość oczyszczalni ścieków powoduje ciągły przyrost ilości osadów ściekowych. Jedną z form ich utylizacji i zagospodarowania może być ich wykorzystanie nawozowe. Są one w stanie zastąpić kosztowne nawozy sztuczne, szczególnie w nawożeniu roślin niekonsumpcyjnych. Taką rośliną jest wierzba energetyczna, która jak wykazały badania bardzo dobrze reaguje wzrostem plonów przy stosowaniu osadów ściekowych. Artykuł opisuje zarówno zalety jak i ograniczenia rolniczego wykorzystania osadów ściekowych w nawożeniu wierzby energetycznej. (abstrakt oryginalny)

The development of water and sewage networks, and the increasing number of wastewater treatment plants causes a continuous increase in the amount of sewage sludge. One of the forms of disposal and management may be their use of fertilizer. They are able to replace costly chemical fertilizers, especially in the fertilization of plants uncontrolled consumer goods. Such a plants is willow, which research has shown responds very well to increase yields in the application of sewage sludge. The article describes both the advantages and limitations of the agricultural use of sewage sludge in willow fertilization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kabała C., Karczewska A., Kozak M. (2010), Przydatność roślin energetycznych do rekultywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 576, s. 112.
 2. Kalembasa D., Szczukowski S., Cichuta R., Wysokiński A., (2006), Plon biomasy i zawartość azotu w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotem, Pamiętnik Puławski, zeszyt 142, s. 174.
 3. Maćkowiak G. (2004) Chemia rolna, PWRiL, Warszawa.
 4. MacPherson G. (1995) Home - grown energy from short-rotation coppice. Farming Press North America: ss. 214.
 5. Strzelczyk M. (2013), Odprowadzanie składników biogennych (N, P) w plonie biomasy ślazowca pensylwańskiego nawadnianego ściekami wiejskimi. Inżynieria Ekologiczna nr 32, s. 182.
 6. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M. (2004), Wierzba energetyczna, Plantpress, Kraków.
 7. Szwedziak K. (2006), Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie, Inżynieria Rolnicza 4/2006, s. 302.
 8. Zarzycki R., Wielgosiński G.: Osady ściekowe - najważniejsze problemy zagospodarowania, Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi pod redakcją Romana Zarzyckiego, PAN oddział w Łodzi Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2003, str.139-165.
 9. Ochrona środowiska 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, GUS.
 10. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach komunalnych (Dz. U. Nr 39/2007, poz. 251 z późn. zm.).
 12. Komunalne osady ściekowe - podział, kierunki zastosowań oraz technologie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania (wyciąg z pracy zrealizowanej w Instytucie Inżynierii Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marty Janosz-Rajczyk, a sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska), Częstochowa, kwiecień 2004 s. 54- 55.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu