BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Kamila (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Title
Makroekonomiczne przyczyny zadłużenia polskiej służby zdrowia
Macroeconomic Reasons of Debts in Polish Health Service
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 5-17, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Służba zdrowia, Finanse służby zdrowia, Koszty ochrony zdrowia, Rynek usług zdrowotnych, Wydatki publiczne
Health service, Health care finance, Health costs, Health care services market, Public expenditures
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule omówiono sytuację finansową służby zdrowia w Polsce oraz podjęto próbę zidentyfikowania wywołujących ją czynników makroekonomicznych. Jako najważniejsze przyczyny zadłużenia placówek wskazano w tekście specyfikę rynku usług zdrowotnych, prowadzącą do niesprawnego alokowania świadczeń medycznych, brak rzetelnych danych o systemie ochrony zdrowia, zbyt małą realną wartość wydatków publicznych na ochronę zdrowia, błędy w alokacji publicznych środków finansowych oraz monopolistyczną pozycję płatnika.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of debts in polish health service. Author analyzes the macroeconomic reasons of this situation. As a main reasons are indicated: a specificity of the health service market, which leads to a inefficient allocation of heath services, lack of reliable data on health care system, too low level of public expenditure on a health care, inappropriate allocation of public capital and a monopolistic position of the payer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białynicki-Birula P., Zadłużenie szpitali - nierozwiązywalny problem?, http://www.biuletyn.e- gap.pl/index.php?view=artykul&artykul=10, 14-01-2007.
 2. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2006.
 3. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. Kulak Z., Droga do reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Ekonomiczno - organizacyjne problemy restrukturyzacji służby zdrowia. Materiały z konferencji naukowej, Mendel T., Kapczyński W. (red.), Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 1999.
 4. Nizin J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 5. Nojszewska, E., Miller J, Raport Otwarcia - System Ochrony Zdrowia w Polsce, http://www.rpo.gov.pl/phki/n92692009.pdf , 21-02-2007.
 6. OECD Health Data 2005, OECD, Paris, 2005.
 7. Orliński R., Problemy zarządzania kosztami w zreformowanej służbie zdrowia, [w:] Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Listwan T., Karczocha W. (red.), Forum Naukowe, Poznań 2007
 8. . Religa Z., Miliard z budżetu na oddłużenie szpitali, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/religa;miliard;z;budzetu;na;oddluzenie;szpitali,126,0,219774.html, 31-01-2007.
 9. Ruszkowski J., Determinanty nierównowagi polskiego systemu opieki zdrowotnej, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka, Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2006.
 10. Ryć K., Skrzypczak Z., Po omacku, "Menedżer Zdrowia", 2006 nr 8.
 11. Skrzypczak Z., Tańczący z liczbami, "Menedżer Zdrowia", 2006 nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu