BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lachowicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Współczesne koncepcje pomiaru wartości kapitału intelektualnego oraz ich wpływ na ustalanie płac pracowników jednostek samorządu terytorialnego
The Present Conceptions of Measurement of Intellectual Capital Value and Their Influence on Establishing Process the Pays of Workers of Individuals Territorial Council
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 67-86, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Kapitał intelektualny, Metody pomiarowe, Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, Kapitał ludzki
Intellectual capital, Measuring methods, Remuneration policy of local government workers, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia współczesne poglądy dotyczące kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego oraz możliwości zastosowania jednej z metod pomiaru ich wartości do ustalenia wysokości wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the present relating the human capital opinions and the intellectual capital as well as possibility of use one with methods their measurement to settlement of height of rewards workers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobija D., Pomiar kapitału intelektualnego organizacji a możliwości jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, http://janek.ae.krakow.pl/~zkrach, z dnia 24.04.2008 r.
 2. Dobija M., Struktura i koszt kapitału ludzkiego, http://janek.ae.krakow.pl/~zkrach, z dnia 23.04. 2008 r.
 3. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, http://janek.ae.kra- kow.pl/~zkrach, z dnia 28.04.2008 r.
 4. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 5. Kamerschen, Mc Kenzie, Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1992.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Stan obecny i kierunki badań w zakresie kapitału intelektualnego - studia literaturowe, e-mentor, www.e-mentor.edu.pl, z dnia 01.04.2008.
 7. Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu Wyd. II, PWN, Warszawa 1965.
 8. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Difin, Warszawa 2007.
 9. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 10. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, MBA 1/2002.
 11. Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431).
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu