BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kerul Rastislav (Prešovská univerzita v Prešove)
Title
Marketing Promotion and Distribution of Project within Private and Public Sphere
Promocja oraz dystrybucja projektów w sferze prywatnej i publicznej
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 101-111, schem., tab., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Zarządzanie projektem, Instrumenty marketingowe, Strategia promocji, Polityka dystrybucji, Efektywność marketingu
Project management, Marketing instruments, Promotion strategy, Distribution policy, Marketing efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienie wprowadzania instrumentów marketingu do zarządzania projektami nie jest szeroko opisywane w literaturze przedmiotu. Zainteresowanie badawcze Autora, wyrażone w tym artykule, koncentruje się na analizie głównych możliwości wprowadzania instrumentów marketingu do realizacji projektów tak, żeby ułatwić ich dystrybucję i efektywną promocję, co umożliwi ich łatwiejsze i szybsze dotarcie do grup docelowych i społeczeństwa. W artykule opisano główną podstawę perspektywy marketingu w zarządzaniu projektami, w powiązaniu z grupą docelową, dla której projekt byłby zdefiniowany w sposób bezpośredni lub pośredni. Główny cel badania to analiza możliwości przygotowania projektu jako produktu i wprowadzania do niego efektywnego marketing mix, ze szczególnym uwzględnieniem polityki promocyjnej i dystrybucyjnej.(abstrakt oryginalny)

The topic of marketing implementation within project management is out of interest of many authors. There are a few literature sources related to the theme. Our science interest is to analyze and outline the main possibilities of marketing conception implementation within project realization in order to make their distribution and promotion effective to reach the target groups and publics. We try to describe main basis of marketing perspective in managing projects in relation to target groups, to which the project would be defined and it would reach it directly or indirectly. The main aim of the study is to analyze the possibilities of project preparation and implementation with the support of direct and effective marketing mix with emphasis on promotion and distribution policy. The project would be seen as a product within this marketing mix and the price is not considered to be that interesting as it is given by the national law and concrete priority call. The communication policy as well as distribution strategy must be designed in relation to expectations and needs of target groups which might vary in their age, sex, life standard, demography characteristics, etc.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamisin P., Neuvazenost v cerpani eurofondov sa nevyplaca, "Hospodarske Noviny", 2005, roc. 16, c. 19.1.2005.
  2. Clemente M.N., Slovnik marketingu, klicove pojmy a terminy, Computer Press, Praha 2004.
  3. Kerul'ova M., Legal regulations of the property relations between between the spouses in the Slovak Republic, [in:] W stronę wartości, Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, Warszawa 2007.
  4. Kotulic R., Adamisin P., Perspektivy In-Store komunikacie na prelome milenia, [in:] "Marketingova Panorama", 3/2003.
  5. Mrvova K., Marketingova analyza v orientacii na podnik cestovneho ruchu, [in:] Zbornik referatov a prispevkov Dni otvorenych dveri. 1. vyd. Bratislava: Centrum dalsieho vzdela- vania Ekonomickej univerzity, 2006.
  6. Morovska, I.: Uplatnenie marketingu a regionalniho marketingu pre zvysovanie vzdelanostnej urovne regionov, [in:] Znalostne determinanty egionalniho rozvoja, FM PU, Presov 2007.
  7. Letovancova E., Hradiska E., Psychologia v marketingovej komunikacii, Univerzita Komen- skeho, Bratislava 2005.
  8. Rakos J., Inovacie a ich vyznam pre MSP, [in:] Manazment 2006: teoria, trendy a prax: Medzinarodna vedecka konferencia. Presovska univerzita, 2006.
  9. Tej J., Konkurencieschopnost regionu z aspektu inśtitucionalneho prostredia, [in:] Podnikanie a inovacie podnikatel'skych aktivit II., Vydavatel'stvo Michala Vaska, Presov 2007.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu