BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Marek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zając Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Możliwości funkcjonowania więziennictwa w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Possibilities of Prisons Functioning in Support of Public Private Partnership Model
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 2, s. 113-124, wykr., tab., bibliogr. 14 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Więziennictwo, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Prywatyzacja, System penitencjarny
Prison system, Public-Private Partnerships (PPP), Privatisation, Penitentiary system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od końca trzeciego kwartału 2000 r. liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych przekracza liczbę przewidzianych dla nich miejsc. Zatem konieczne staje się zbudowanie wielu zakładów karnych. Powstaje problem, czy powinny i czy mogą w tych przedsięwzięciach uczestniczyć firmy prywatne. W publikacji ukazano aktualną sytuację więziennictwa, istotę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz zalety i wady budowy więzień w oparciu o model PPP.(abstrakt oryginalny)

From the end of the third quarter of year 2000 the number of penal individuals crosses the number of places provided for them. Therefore building of many convict prisons is necessary. The problem is if the private enterprises should or can participate in. Publication portrays in small degree the current situation of prison management, the idea of PPP as well as advantages and disadvantages of building prisons in support of Public Private Partnership model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cegielska J., Papiery nie zapewnią spokoju, "Forum Penitencjarne" 2006 nr 3.
 2. Kniaź. A., Ręka w rękę - Partnerstwo publiczno-prywatne, "PC Kurier", 2002 nr 23, http://www. pckurier.p]/archiwum/art0.asp?ID=5748/20 kwietnia 2008/.
 3. Sarnecka A., Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze penitencjarnym, 2006. http://www. partnerstwopublicznoprywatne.info/partnerstwo_publiczno_prywatne_informacje.php/20 kwietnia 2008/.
 4. Sobczak K., Prywatne więzienia w Polsce - za i przeciw, "Rzeczpospolita", 25 kwiecień 2006, nr 97.
 5. Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 6. Śledzik W., Reforma więziennictwa w programie rządu, "Forum Penitencjarne", 2006 nr 1.
 7. Śledzik W., Reforma więziennictwa - założenia i realizacja cz. I, "Forum Penitencjarne", 2007 nr 3.
 8. Wrabec P., Cela do wynajęcia, "Polityka", 18 marca 2006, Nr 11 (2546).
 9. Dane statystyczne CZSW za miesiąc luty 2008 - http://www.sw.gov.pl
 10. Raport American Chamber of Commerce in Poland, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Warszawa 2002.
 11. Raport - Podstawowe problemy więziennictwa - Informacja Centralnego Zarządu Służby Więziennej dla Rady Ministrów, Warszawa 2004. http://sw.gov.pl/download/pliki/problemy_wieziennictwa.pdf /20 kwietnia 2008/
 12. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 13. Więzienia w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Publikacja Project Finance Poland, Warszawa, 2006 / 20 kwietnia 2008/.
 14. http://www.projectfmance.pl/pliki/schematy_ppp/Wiezienia_PPP.pdf
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu