BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Winnicki Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Skandynawii - analiza porównawcza
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 45-56, rys.,tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Kryzys bankowy, Nadzór zintegrowany
Financial markets, Banking crisis, Integrated supervision
Note
summ., streszcz.
Country
Kraje skandynawskie
Abstract
Podsumowując, wprowadzenie systemów zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Norwegii, Danii i Szwecji, pomimo licznych, jednak mało istotnych różnic w ich funkcjonowaniu, z których większość można wręcz nazwać detalami, przyniosło niewątpliwie wiele korzyści. Analizowane kraje zdecydowały się na taki krok, ponieważ chciały uregulować kwestię rozwoju i efektywniejszego nadzoru nad konglomeratami finansowymi (zwłaszcza w zakresie bankowości i ubezpieczeń - bancassurance), które zaczynały odgrywać znaczącą rolę na rynku i których kontrola stawała się coraz trudniejsza. Ponadto omawiane kraje skan-dynawskie wdrożyły koncepcję nadzoru zintegrowanego, ponieważ komunikacja, koordynacja, wymiana informacji i współpraca w poprzednim systemie stawały się coraz bardzej skomplikowane i żmudne. W Danii i Szwecji argumentem za przeprowadzeniem zmian był również przebyty wcześniej kryzys bankowy. We wszystkich krajach jako przesłankę integracji nadzorców podawano także dążenie do wykorzystania efektu synergii oraz korzyści skali, jakie integracja niewątpliwie ze sobą niesie. Dotychczasowe doświadczenia krajów skandynawskich wskazują, że słuszna idea integracji nadzorców nad rynkiem finansowym jest trudna do wdrożenia przede wszystkim w aspekcie organizacyjnym i legislacyjnym. Powyższe aspekty determinowane są natomiast głównie grą interesów dotychczasowych nadzorców, trudnością rezygnacji z partykularnych interesów, na rzecz ogólnego rozwoju rynku finansowego
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mwenda K. K., International developments in the organizational structure of financial services supervision, 20.09.2001.
  2. Mwenda K. K., Mvula J. M., Unified Financial Services Supervision in Latvia, the United Kingdom and Scandinavian Countries, Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 1, marzec 2003.
  3. . Socha J., Nadzór nad rynkami regulowanymi, FORUM - Polski rynek kapita∏owy w Europie XXI wieku (14), Warszawa, 11.06.2001.
  4. Taylor M., Fleming A., Integrated Financial Supervision. Lessons of Scandinavian Experience, opracowanie w "Finance & Development", grudzieƒ 1999
  5. Taylor M., Fleming A., Integrated Financial Supervision. Lessons of Scandinavian Experience, wrzesieƒ 1999.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu