BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowe wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze poręczeniowe w Polsce - część II
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 87-101, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Fundusze inwestycyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusz poręczeń wzajemnych
Enterprises, Investment funds, Small business, Mutual guarantee fund
Note
summ., streszcz.
Abstract
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, iż działające w Polsce fundusze poręczeń kredytowych w dużej mierze spełniają powierzoną im rolę, a ich działalność wskazuje na duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na poręczenia kredytowe. Z roku na rok rośnie zarówno ilość składanych wniosków o udzielnie poręczenia, jak i liczba oraz kwota udzielonych poręczeń. Działalność poręczycielska wspomaga także akcję kredytową banków, które uzyskując wiarygodne zabezpieczenie mogą rozszerzyć grono swoich Klientów o tych, którzy w normalnych warunkach nie kwalifikowaliby się do uzyskania kredytu. Ponadto ograniczenie ryzyka kredytowego banku daje Kredytobiorcy możliwość negocjowania korzystniejszych warunków oprocentowania kredytu. Rozwiązanie takie powoduje, iż dodatkowe koszty finansowe obciążające Kredytobiorcę z tytułu opłat pobieranych przez fundusz od udzielonego poręczenia, nie wpływają drastycznie na wzrost łącznych kosztów pozyskania kredytu. Reasumując, działalność funduszy poręczeniowych przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: • przedsiębiorstwom, którzy dzięki poręczeniu mogą uzyskać finansowanie i negocjować niższy jego koszt, • bankom, którzy otrzymując mocne zabezpieczenie kredytu zmniejszają ryzyko kredytowe portfela i mogą zwiększyć akcję kredytową osiągając dochody z tytułu prowizji i oprocentowania kredytu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Fundusze Poręczeń Kredytowych w Polsce, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998
 2. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 2000
 3. Kapitał dla przedsiębiorczych, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r. Ministerstwo Gospodarki.
 4. Kilka miliardów złotych na poręczenia kredytów, wywiad Polskiej Agencji Prasowej z P. Dziewulskim wiceprezesem BGK, www.msp.money.pl.
 5. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2003 r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Nidzica 2003
 6. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 7. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, GINB, Warszawa, 2004
 8. Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 Nr 121 poz. 1262).
 9. Waniak-Michalak H., Fundusze poręczeń kredytowych jako forma aktywizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, V Konferencja Zarządzanie Finansami Firm, Wrocław, 2001
 10. Wąsowski K., Szansa na trójskok, Gazeta Bankowa, Nr 34/2004.
 11. www.ksfp.org.pl.
 12. www.bgk.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu