BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajączkowski Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998-2002
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 102-118, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Cena jednostkowa produktu, Strategia cen, Budżet gospodarstwa domowego
Product unit prices, Pricing strategies, Budgets of households
Note
streszcz.
Abstract
W latach 1998-2002 nastąpiły istotne zmiany struktury wydatków polskich gospodarstw domowych. W niniejszym artykule dokonano próby oceny zróżnicowania wydatków gospodarstw w wybranym okresie oraz odkrycia przyczyn tych zjawisk. Istotne miejsce zajmuje analiza zmian wydatków w badanym okresie w zależności od zamożności gospodarstw. Jako strukturę wydatków gospodarstwa domowego przyjęto udziały wydatków na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogółem gospodarstw. Tak rozumiana struktura wydatków gospodarstw należy do tzw. mierników struktury konsumpcji. Źródłem danych do analiz były wyniki zrealizowanych przez GUS, badań budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 1998-2002. Wybór początku okresu spowodowany był istotnymi zmianami w metodologii badań od 1998 roku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 205.
  2. Dane ze strony internetowej GUS www.stat.gov.pl
  3. Dane ze strony internetowej NBP www.nbp.gov.pl.
  4. GUS, Budżety Gospodarstw Domowych i w Rocznikach Statystycznych.
  5. Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999, s. 16.
  6. OECD (1982), The List of Social Indicators, Paris.
  7. Sikorska J., Konsumpcja - warunki, zróżnicowania, strategie, Wydawnictwo IFIS PAN, 1998, s. 67.
  8. Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w latach 1998-2002.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu