BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywacz Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kredyt handlowy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 67-83, rys., tab., bibliogr. poz.12
Keyword
Kredyt handlowy, Przedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza
Commercial credit, Enterprises, Business activity
Note
streszcz.
Abstract
W dalszym ciągu problem utrzymania płynności finansowej stanowi dla tysięcy przedsiębiorstw w Polsce wyznacznik utrzymania się na rynku. Nie zniknęły bowiem zatory płatnicze, zaś ich skala i natężenie potwierdzają duże zagrożenie, jakie niesie za sobą wzrost zobowiązań pomiędzy przedsiębiorstwami. Niemal połowę tych zobowiązań (o charakterze krótkoterminowym) stanowią kredyty handlowe, bez których trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie rozwój stosunków gospodarczych, w których uczestniczą przedsiębiorstwa. Szczególnego charakteru nabiera zatem zagadnienie efektywnego zarządzania kredytem kupieckim w taki sposób, aby zachowując warunek utrzymania płynności finansowej, przedsiębiorstwo nie traciło stałych, solidnych partnerów handlowych. Z drugiej strony należy stale pamiętać, że korzystanie przez odbiorcę z takiego kredytu wiąże się z określonymi kosztami. Traktowanie kredytu kupieckiego jako darmowej formy finansowania działalności jest swoistym mitem, podtrzymywanym niestety na łamach szeregu publikacji. W wielu przypadkach bowiem rezygnacja z propozycji dostawców oferujących obniżenie ceny za towar (skonto) w zamian za płatność gotówkową oznacza, że koszt kredytu handlowego znacznie przewyższa koszt kredytu udzielanego przez banki. Nierzadko także, dostawcy rezygnując z przedstawienia kontrahentom tego typu propozycji przy udzielaniu kredytu handlowego, uwzględniają ten fakt w cenie faktury. Nie ma w praktyce uniwersalnej, skutecznej metody prowadzenia polityki kredytowej przedsiębiorstwa, należy jednak pamiętać, że doświadczenia teorii i praktyki umożliwiają sformułowanie określonych zasad usprawniających wzajemne kontakty gospodarcze. Istotną przeszkodą jest skromny staż rynkowy wie-lu małych przedsiębiorstw oraz stosunkowo niskie wykształcenie osób prowadzących takie firmy. Dlatego tak cenne są inicjatywy wspierające przedsiębiorczość w zakresie podniesienia poziomu edukacji. Skuteczność tych inicjatyw może jednak w wielu przypadkach budzić poważne wątpliwości. Podobnie zresztą, jak próby poprawy jakości przepisów normujących stosunki handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami, w niewielkim stopniu chroniące przed niesolidnymi dłużnikami. Należy oczekiwać, że wysiłki te przyniosą wreszcie spodziewane rezultaty, w przeciwnym razie trudno będzie kształtować relacje gospodarcze w oparciu o racjonalne i uczciwe zasady. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska O., Kredyt kupiecki tani czy drogi, "Boss Gospodarka", Nr 4/2003
 2. Graczyk D., Kredyt handlowy a krótkoterminowy kredyt bankowy, "Finansista", Nr 11-12/2004 r.
 3. Jałowiecki M., Etapy odzyskiwania wierzytelności, "Bank", Nr 9/2003.
 4. Krajewski J., Skuteczna windykacja, "Finansista", Nr 6/2003
 5. Krajewski J., Unikać złych klientów, "Finansista", Nr 4/2003
 6. Matusiak M., Pomocni windykatorzy, "Bank", Nr 9/2003
 7. Niewarowska J. M., Ukrywający się przed płaceniem, "Bank", Nr 4/2004
 8. Ostaszewski J., Russel P., Zwiększyć skuteczność sądów, "Finansista", Nr 4/2003
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 10. Stiglitz J., Djankow S. i inni, Raport o rozwoju świata, Raport Banku Światowego z 14.11.2001 r.
 11. Wojciechowska U. red., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej, SGH, Warszawa, 2001
 12. Zatory płatnicze poważnie szkodzą firmom, "Prawo i Gospodarka" z dnia 9 sierpnia 2002 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu