BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rachunkowość instrumentów zabezpieczających a ryzyko wahań kursu walutowego
Accountancy of Hedging Instruments in the Context Exchange Rate Fluctuations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 105-115, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Rachunkowość, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Kontrakty forward, Opcje, Kurs walutowy
Accounting, Derivatives, Futures contracts, Forward contracts, Options, Exchange rates
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem ryzyka wahań kursu walutowego ponoszonego przez biura podróży oraz zaprezentowanie metod zabezpieczania się przed jego negatywnym wpływem. Metodologia badania - realizacja celu została wsparta metodą analizy literatury oraz metodą symulacji jako fundamentalnego elementu badań empirycznych. Wynik - zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga spełniania wielu warunków formalnych. Najczęściej wykorzystywanymi metodami zabezpieczenia przed deprecjacją złotego są zawarcie kontraktu forward oraz nabycie opcji kupna. Każda z tych metod ma swoje dobre i słabe strony. Wybór metody zabezpieczenia zależy od decyzji osób zarządzających danym podmiotem gospodarczym. Oryginalność/Wartość - artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię zarządzania finansami biura podróży. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza ryzyka walutowego wraz z przedstawieniem efektywności instrumentów zabezpieczających na przykładzie biura podróży. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the paper is to show the problem of risk fluctuations of exchange rate faced by the travel agent. This article present methods to hedge against the negative impact of exchange rate changes. Design/Methodology/approach - the objective has been supported by analysis of the literature and simulation as a fundamental element of empirical research. Findings - the use of hedge accounting requires to meet many formal condition. The most used methods of protection against depreciation of the zloty is the conclusion of a forward contract and the purchase of call options. Each of these methods has its good and weaknesses. The choice of hedge method depends on the decisions of the company managers. Originality/value - article draws attention to the most important issue related to the financial management of a travel agency. The added value of this publication is a comprehensive analysis of currency risk together with the effectiveness of hedging instruments on the example. of a travel agency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czajor P. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF - Polskie prawo bilansowe - Regulacje Podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 2. De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Frameworks (2008), International Monetary Fund, Waszyngton.
 3. Frendzel M. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, SKwP, Warszawa.
 4. Gabrusewicz W. (2011), Rachunkowość dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa.
 5. Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H. (2005), Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDK, Gdańsk.
 6. Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 7. Kalinowski M. (2012), Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzkiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 8. Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 9. Kozłowska H. (2011), Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 10. Molenda W. (2004), Rachunkowość instrumentów finansowych, SKwP, Warszawa.
 11. Pfeffer I. (1956), Insurance and Economic Theory, Homewood.
 12. Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Rubaszek M., Serwa D. (2009), Analiza kursu walutowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Szaruga K. (2008), Różnice kursowe: instruktaż przeliczania w aspekcie bilansowym i podatkowym z przykładami, ODDK, Gdańsk.
 15. Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu