BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej
Accounting Principles Units Declared Bankruptcy Liquidation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 117-125, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Rachunkowość, Księgi rachunkowe, Sprawozdanie finansowe, Wycena aktywów, Rezerwy, Upadłość przedsiębiorstwa
Accounting, Accounting books, Financial statements, Valuation of assets, Reserves, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki postawione w stan upadłości likwidacyjnej, w szczególności w obszarze ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów. Metodologia badania - metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik - jednostki postawione w stan upadłości likwidacyjnej obowiązują szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przewidziane dla podmiotów, które utraciły zdolność do kontynuacji działalności. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono procedury i formalne wymagania wobec rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej oraz skutki księgowe upadłości likwidacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present accounting principles enterprises declared bankrupt liquidation, in particular in the area of accounting books, financial statement, balance sheet valuation and stocktaking. Design/Methodology/approach - the method of critical analysis of literature and the Accounting Act and the Law on bankruptcy and repair were used to prepare this article. Findings - units put into bankruptcy liquidation have to use special accounting rules provided for the units which have lost ability to going concern. Originality/value - the article presents the procedures and the formal requirements of accounting enterprises declared bankruptcy liquidation and accounting implications of bankruptcy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer K. (2013), Prawne uwarunkowania wyceny w postępowaniu w przedmiocie upadłości, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, red. B. Micherda, M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Czerny J. (2006), Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań.
 3. Czerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Czerny J. (2004), Sytuacje szczególne w cyklach życia przedsiębiorstwa i ich wpływ na rachunkowość, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa.
 5. Czerny J. (2009), Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 6. Kamińska-Stańczak A. (2013), Likwidacja przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, red. T. Martyniuk, PWE, Warszawa.
 7. Kumor I. (2011), Problemy wyceny majątku przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości likwidacyjnej, w: Problemy harmonizacji rachunkowości, red. A.M. Kostur, Zeszyty Naukowe nr 73, "Studia Ekonomiczne".
 8. Kumor I., Strojek-Filus M. (2011), Odzwierciedlenie skutków sprawozdawczych upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Luty Z. (2013), Rachunkowość jednostki w stanie upadłości, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Martynik-Kwiatkowska O. (2013), Rozwój a fazy życia przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, red. T. Martyniuk, PWE, Warszawa.
 11. Sawicki K. (2013), Likwidacja i upadłość firm, w: Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Tokarski T. (2009), Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 18, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Wrześniewski P. (2009), Zmiany w procedurze upadłościowej, "Rachunkowość" nr 6.
 14. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu